Datos del contrato

Tipo de contrato
Concurso.
Obras
Objeto
LICITACIÓ CONTRACTACIÓ CAMÍ DE RIBAMALA, FASE I / Adequació i millora del camí de Ribamala (Desglossat Fase I): l’obra abasta un àmbit concret i continu d’acord amb els plànols del projecte, i el pla de treballs previstos per la seva execució defineix una seqüència d’activitats que defineixen un camí crític amb activitats entrelligades entre sí.
Expediente
X2023000238
Pais
ESPAÑA (ES)
Comunidad y provincia
Cataluña. Girona
Fechas
Publicación 23/01/2024
Vencimiento 05/03/2024
Importe
100.000
100000
Acceso a la publicacion
Clasificadores

Trabajos de pavimentación de carreteras