Datos del contrato

Tipo de contrato
Corrección de errores.
Suministros
Objeto
CORRECCIÓN / ACTUALIZACIÓN: Dostawa wyrobów medycznych / VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio originalNúmero de apartado: VI.3Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe:En lugar de: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiajacy bedzie kierowal sie kryterium: cena 100%. 2. Zamawiajacy stosuje uprzednia ocene ofert (odwrócona kolejnosc oceny). 3. Dotyczy sekcji IV.2.6 - bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu skladania ofert. Dzien ten jest pierwszym dniem terminu zwiazania oferta. Powyzsze oznacza, iz termin zwiazania oferta uplywa w dniu 11.07.2023 r. 4. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyzej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przeslanek) wykluczenia z postepowania, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do zlozenia nastepujacych podmiotowych srodków dowodowych (aktualnych na dzien ich zlozenia): 4.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym: - w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, - w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem; 4.2. oswiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021, poz. 275 zpózn. zm.), z innym Wykonawca, który zlozyl odrebna oferte, oferte czesciowa lub wniosek o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, albo oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty, oferty czesciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu niezaleznie od innego Wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitalowej – wzór zalacznika nr 4 do SWZ. W przypadku, gdy w zakresie poszczególnych pakietów zostanie zlozona tylko jedna oferta, Zamawiajacy odstapi od wymogu zlozenia powyzszego oswiadczenia. 4.3. oswiadczenia Wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez zamawiajacego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczacych orzeczenia zakazu ubiegania sie o zamówienie publiczne tytulem srodka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczacych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia majacego na celu zaklócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, e) art. 5k Rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie, dodanym Rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz.Urz.UE nr L 111 z 8.04.2022 r. str. 1) i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego. - wzór oswiadczenia stanowi zalacznik nr 5 do SWZ. Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania sie o zamówienie przez Wykonawców, oswiadczenia i dokumenty w zakresie pkt 4 sklada kazdy z Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o zamówienie. 5. Dokumenty skladane przez Wykonawce majacego siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP okresla rozdzial XIII pkt 5 SWZ oraz § 4 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30.12.2020r. w sprawie podmiotowych srodków dowodowych oraz innych dokumentów lub oswiadczen, jakich moze zadac Zamawiajacy od Wykonawcy. 6. Wraz z oferta (formularzem ofertowym) nalezy zlozyc dokumenty o których mowa w rozdziale X pkt 5 ppkt 5.1.- 5.6. SWZ Léase: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiajacy bedzie kierowal sie kryterium: cena 100 pkt. 2. Zamawiajacy stosuje uprzednia ocene ofert (odwrócona kolejnosc oceny). 3. Dotyczy sekcji IV.2.6 - bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu skladania ofert. Dzien ten jest pierwszym dniem terminu zwiazania oferta. Powyzsze oznacza, iz termin zwiazania oferta uplywa w dniu 14.07.2023 r. 4. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyzej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przeslanek) wykluczenia z postepowania, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do zlozenia nastepujacych podmiotowych srodków dowodowych (aktualnych na dzien ich zlozenia): 4.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym: - w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, - w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem; 4.2. oswiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021, poz. 275 zpózn. zm.), z innym Wykonawca, który zlozyl odreb
Expediente
2/PN/23
Entidad
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o.
Pais
POLONIA (PL)
Lugar
RUDA SLASKA
Fechas
Publicación 03/04/2023
Vencimiento 17/04/2023
Acceso a la publicacion
Clasificadores

Artículos de papel para hospital

Etiquetas autoadhesivas

Toallas de papel

Drenes

Agujas para uso médico

Productos para la higiene personal

Carteras sanitarias

Material médico fungible

Artículos de papel para uso sanitario e higiénico

Instrumentos de quirófano

Contratos relacionados