Datos del contrato

Tipo de contrato
Corrección de errores.
Suministros
Objeto
CORRECCIÓN / ACTUALIZACIÓN: Dostawa wyrobów medycznych / VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio originalNúmero de apartado: VI.3Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkoweEn lugar de: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiajacy bedzie kierowal sie kryterium: cena 100%. 2. Zamawiajacy stosuje uprzednia ocene ofert (odwrócona kolejnosc oceny). 3. Dotyczy sekcji IV.2.6 - bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu skladania ofert. Dzien ten jest pierwszym dniem terminu zwiazania oferta. Powyzsze oznacza, iz termin zwiazania oferta uplywa w dniu 07.07.2023 r. 4. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyzej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przeslanek) wykluczenia z postepowania, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do zlozenia nastepujacych podmiotowych srodków dowodowych (aktualnych na dzien ich zlozenia): 4.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym: - w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, - w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem; 4.2. oswiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021, poz. 275 zpózn. zm.), z innym Wykonawca, który zlozyl odrebna oferte, oferte czesciowa lub wniosek o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, albo oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty, oferty czesciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu niezaleznie od innego Wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitalowej – wzór zalacznika nr 4 do SWZ. W przypadku, gdy w zakresie poszczególnych pakietów zostanie zlozona tylko jedna oferta, Zamawiajacy odstapi od wymogu zlozenia powyzszego oswiadczenia. 4.3. oswiadczenia Wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez zamawiajacego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczacych orzeczenia zakazu ubiegania sie o zamówienie publiczne tytulem srodka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczacych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia majacego na celu zaklócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, e) art. 5k Rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie, dodanym Rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz.Urz.UE nr L 111 z 8.04.2022 r. str. 1) i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego. - wzór oswiadczenia stanowi zalacznik nr 5 do SWZ. Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania sie o zamówienie przez Wykonawców, oswiadczenia i dokumenty w zakresie pkt 4 sklada kazdy z Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o zamówienie. 5. Dokumenty skladane przez Wykonawce majacego siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP okresla rozdzial XIII pkt 5 SWZ oraz § 4 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30.12.2020r. w sprawie podmiotowych srodków dowodowych oraz innych dokumentów lub oswiadczen, jakich moze zadac Zamawiajacy od Wykonawcy. 6. Wraz z oferta (formularzem ofertowym) nalezy zlozyc dokumenty o których mowa w rozdziale X pkt 5 ppkt 5.1.- 5.6. SWZ Léase: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiajacy bedzie kierowal sie kryterium: cena 100%. 2. Zamawiajacy stosuje uprzednia ocene ofert (odwrócona kolejnosc oceny). 3. Dotyczy sekcji IV.2.6 - bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu skladania ofert. Dzien ten jest pierwszym dniem terminu zwiazania oferta. Powyzsze oznacza, iz termin zwiazania oferta uplywa w dniu 11.07.2023 r. 4. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyzej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przeslanek) wykluczenia z postepowania, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do zlozenia nastepujacych podmiotowych srodków dowodowych (aktualnych na dzien ich zlozenia): 4.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym: - w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, - w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem; 4.2. oswiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2021, poz. 275 zpózn. zm.), z innym Wykonawca, który zlozyl odrebna o
Expediente
2/PN/23
Entidad
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o.
Pais
POLONIA (PL)
Lugar
RUDA SLASKA
Fechas
Publicación 24/03/2023
Vencimiento 13/04/2023
Acceso a la publicacion
Clasificadores

Toallas de papel

Drenes

Artículos de papel para uso sanitario e higiénico

Carteras sanitarias

Etiquetas autoadhesivas

Productos para la higiene personal

Material médico fungible

Agujas para uso médico

Instrumentos de quirófano

Artículos de papel para hospital

Contratos relacionados