Datos del contrato

Tipo de contrato
Corrección de errores.
Obras
Objeto
CORRECCIÓN / ACTUALIZACIÓN: „Budowa szkoly podstawowej z oddzialami przedszkolnymi we wsi Szczesne, Gmina Grodzisk Mazowiecki – ETAP II” / VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio originalNúmero de apartado: IV.2.6Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany ofertaEn lugar de: Oferta musi zachowac waznosc do: 14/05/2023 Léase: Oferta musi zachowac waznosc do: 17/05/2023 Número de apartado: III.1.3Localización del texto que se va a modificar: Zdolnosc techniczna i kwalifikacje zawodoweEn lugar de: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: a) Zdolnosc techniczna Warunek zostanie spelniony jesli Wykonawca wykaze, ze nie wczesniej niz w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy, to w tym okresie, wykonal: ,,co najmniej jedna robote budowlana polegajaca na budowie minimum jednego obiektu kubaturowego, w sklad którego wchodzi sala sportowa z podloga sportowa lub sale rekreacyjne z podloga sportowa, wyposazonego w wewnetrzne instalacje grzewcze, sanitarne, elektryczne, teletechniczne o kubaturze co najmniej 30 000 m³ i wartosci robót minimum 30 000 000,00 zl brutto b) Zdolnosc zawodowa: Warunek zostanie spelniony, jesli Wykonawca wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowal osobami zdolnymi do wykonania zamówienia t.j.: Kierownik Budowy (Przedstawiciel Wykonawcy) posiadajacy: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub równowazne wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisów, • co najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe jako kierownik Budowy, • doswiadczenie przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegajacej na budowie minimum jednego obiektu kubaturowego, w sklad którego wchodzi sala sportowa z podloga sportowa lub sale rekreacyjne z podloga sportowa, wyposazonego w wewnetrzne instalacje grzewcze, sanitarne, elektryczne, teletechniczne o kubaturze co najmniej 30 000 m³ i wartosci robót minimum 30 000 000,00 zl brutto Kierownik robót sanitarnych posiadajacy: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych lub równowazne wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisów, • co najmniej 2-letnie doswiadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika robót sanitarnych. Kierownik robót drogowych posiadajacy: • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen, lub równowazne wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisów, • co najmniej 2-letnie doswiadczenie zawodowe jako Kierownik robót drogowych. Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadajacy: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub równowazne wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisów, • co najmniej 2-letnie doswiadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych. Kierownik robót telekomunikacyjnych posiadajacy: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci telekomunikacyjnej lub równowazne wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisów, • co najmniej 2-letnie doswiadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika robót telekomunikacyjnych. Uprawnienia posiadane przez osoby wskazane powyzej, w wymaganym zakresie, powinny byc zgodne z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz aktualnym obowiazujacym rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub równowazne wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisów. Z uwagi na ograniczona liczbe znaków dalszy zapis dot. zdolnosci technicznej i kwalifikacji zawodowych znajduje sie w Sprostowaniu ogloszenia nr 2023/S 012-031818 z dnia 17.01.2023 r. w sekcji VII.1.2) Léase: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: a) Zdolnosc techniczna Warunek zostanie spelniony jesli Wykonawca wykaze, ze nie wczesniej niz w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy, to w tym okresie, wykonal: ,,co najmniej jedna robote budowlana polegajaca na budowie minimum jednego obiektu kubaturowego, w sklad którego wchodzi sala sportowa z podloga sportowa lub sale rekreacyjne z podloga sportowa lub hala sportowa z podloga sportowa lub hala sportowo – widowiskowa z podloga sportowa, wyposazonego w wewnetrzne instalacje grzewcze, sanitarne, elektryczne, teletechniczne o kubaturze co naj
Expediente
ZP.271.113.2022
Entidad
Gmina Grodzisk Mazowiecki
Pais
POLONIA (PL)
Lugar
GRODZISK MAZOWIECKI
Fechas
Publicación 13/02/2023
Vencimiento 17/02/2023
Acceso a la publicacion
Clasificadores

Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales

Trabajos de instalación de accesorios eléctricos

Trabajos de construcción de centros de enseñanza primaria

Trabajos de instalación de carpintería de madera

Trabajos de pavimentación y asfaltado

Trabajos de aislamiento

Trabajos de construcción

Instalación de equipo de señalización

Trabajos de pavimentación y revestimiento de suelos

Obras de ingeniería y trabajos de construcción

Trabajos de acristalamiento

Trabajos de fachada

Trabajos de construcción de inmuebles

Trabajos de instalación eléctrica de aparatos de distribución eléctrica

Trabajos de colocación de cartón-yeso

Trabajos diversos de pavimentación

Trabajos de explanación y limpieza del terreno

Trabajos con hormigón en masa

Otros trabajos de acabado de edificios

Trabajos de instalación de barandillas, pasamanos y dispositivos de seguridad

Trabajos de pintura de superficies de aparcamiento

Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil

Infraestructura de red

Trabajos de cimentación

Trabajos de cableado eléctrico

Instalación de cableado informático

Trabajos de construcción, cimentación y pavimentación de autopistas y carreteras

Trabajos de cimentación de carreteras

Trabajos de pintura y acristalamiento

Trabajos de paisajismo

Trabajos de excavación y movimiento de tierras

Montaje de andamios

Trabajos de construcción de edificios para jardín de infancia

Trabajos de cimentación de aceras

Trabajos de protección contra rayos

Trabajos de enlucido

Instalación de ascensores

Trabajos de construcción de caminos peatonales

Trabajos de ebanistería

Mobiliario escolar

Trabajos de mampostería y albañilería

Equipo de gimnasio

Trabajos de preparación del terreno

Aplicación de recubrimientos anticorrosivos

Trabajos de revestimiento de suelos y paredes

Trabajos de construcción de carreteras

Montaje de estructuras metálicas

Instalación de falsos techos

Trabajos de instalación eléctrica

Trabajos de pavimentación, revestimiento y empapelado de paredes

Estructuras de hormigón armado

Trabajos de alicatado

Trabajos de construcción de edificios escolares

Aplicación de recubrimiento protector

Trabajos de estructuras de hormigón

Obras viales

Trabajos de construcción de instalaciones deportivas

Trabajos de pintura y aplicación de recubrimiento protector de estructuras

Trabajos de techado y otros trabajos de construcción especializados

Trabajos de instalación de ingeniería eléctrica

Trabajos de instalación en edificios