Datos del contrato

Tipo de contrato
Corrección de errores.
Obras
Objeto
CORRECCIÓN / ACTUALIZACIÓN: Budowa nowego budynku laboratorium diagnostycznego oraz centralnej sterylizator i na terenie Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Lodzi / Numer referencyjny: 1/ZP/PN/2023 / VII.1.2)Tekst, który nalezy poprawic w pierwotnym ogloszeniuNumer sekcji: III.2.2Miejsce, w którym znajduje sie tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowyZamiast: Szczególowe warunki realizacji zamówienia okresla wzór umowy- zalacznik nr 4 do SWZ Powinno byc: Szczególowe warunki realizacji zamówienia okresla wzór umowy- zalacznik nr 4 do SWZ (zmiana nr 2) Numer sekcji: VI.3Miejsce, w którym znajduje sie tekst do modyfikacji: Informacje dodatkoweZamiast: I. Zamawiajacy zastosuje procedure odwrócona kolejnosci oceny ofert- rozdzial II ust. 2 SWZ II. Zapisy dotyczace RODO okresla- rozdzial XXIV SWZ III. Wykluczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine okresla zalacznik nr 3a do SWZ IV. W odniesieniu do spelnienia kryteriów kwalifikacji Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca w JEDZ w czesci IV a ogólnie oswiadczyl, ze spelnia wymagane kryteria kwalifikacji. a) Informacja z KRK, odpis KRS lub CEIDG, oswiadczenia zgodne z zalacznikami nr 5, 6 i 7 w zakresie okreslonym w rozdziale XI SWZ V. Informacja o srodkach komunikacji elektronicznej zostaly okreslone w rozdziale XIII SWZ VI. Oferta musi zawierac nastepujace oswiadczenia i dokumenty: a) wypelniony formularz ofertowy sporzadzony wg zalacznika nr 1 do SWZ; b) przedmiotowe srodki dowodowe wymienione w rozdziale XI ust. 8 SWZ. c) oswiadczenie Wykonawcy o powierzeniu czesci zamówienia podwykonawcy Pzp- zalacznika nr 10 do SWZ d) oswiadczenie Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o zamówienie skladane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wg zalacznika nr 11 do SWZ (dotyczace udostepniania zasobów w ramach konsorcjum) – jezeli dotyczy e) dowód wniesienia wadium f) zobowiazanie podmiotu trzeciego do udostepnienia zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy srodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujac zamówienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotów – jezeli dotyczy; g) pelnomocnictwo (dokument elektroniczny) w oryginale w formie elektronicznej lub jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez mocodawce lub przez notariusza, jezeli osoba podpisujaca oferte nie bedzie osoba upowazniona na podstawie dokumentu okreslajacego status prawny Wykonawcy – jezeli dotyczy VII. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, przy realizacji przedmiotu umowy zatrudnil na podstawie umowy o prace osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy okreslone w Kodeksie pracy. Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji, w której Wykonawca lub podwykonawca osobiscie wykonuje ponizsze czynnosci (oswiadczenie w dniu zawarcia umowy). VIII. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca zgodnie z art. 96 ustawy Pzp- aspekty spoleczne przy realizacji przedmiotu umowy wymagal dostosowania nowego budynku dla osób niepelnosprawnych. IX. Przed uplywem terminu skladania ofert Wykonawca zobowiazany jest wniesc wadium w wysokosci: 614 847,97 zl zgodnie z rozdzialem XIV do SWZ. X. Zamawiajacy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpózniej w dniu zawarcia umowy zgodnie z rozdzialem XXI SWZ. XI. Wymóg uzycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. XII. Strony zobowiazuja sie do zmian zapisów umowy zgodnie z zapisami paragrafu nr 3 ust 19-21. wzoru umowy stanowiacego zalacznik nr 4 do SWZ oraz rozdzialu XXII ust. 3-7 SWZ Powinno byc: I. Zamawiajacy zastosuje procedure odwrócona kolejnosci oceny ofert- rozdzial II ust. 2 SWZ II. Zapisy dotyczace RODO okresla- rozdzial XXIV SWZ III. Wykluczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine okresla zalacznik nr 3a do SWZ IV. W odniesieniu do spelnienia kryteriów kwalifikacji Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca w JEDZ w czesci IV a ogólnie oswiadczyl, ze spelnia wymagane kryteria kwalifikacji. a) Informacja z KRK, odpis KRS lub CEIDG, oswiadczenia zgodne z zalacznikami nr 5, 6 i 7 w zakresie okreslonym w rozdziale XI SWZ V. Informacja o srodkach komunikacji elektronicznej zostaly okreslone w rozdziale XIII SWZ VI. Oferta musi zawierac nastepujace oswiadczenia i dokumenty: a) wypelniony formularz ofertowy sporzadzony wg zalacznika nr 1 do SWZ (zmiana nr 2); c) oswiadczenie Wykonawcy o powierzeniu czesci zamówienia podwykonawcy Pzp- zalacznika nr 10 do SWZ d) oswiadczenie Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o zamówienie skladane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wg zalacznika nr 11 do SWZ (dotyczace udostepniania zasobów w ramach konsorcjum) – jezeli dotyczy e) dowód wniesi
Expediente
80831-2023
Entidad
Inwestycje Medyczne Lódzkiego Sp. z o.o.
Pais
POLONIA (PL)
Lugar
LÓDZ
Fechas
Publicación 08/02/2023
Vencimiento 01/03/2023
Acceso a la publicacion