Datos del contrato

Tipo de contrato
Corrección de errores.
Servicios
Objeto
CORRECCIÓN / ACTUALIZACIÓN: „Servicii de dezinsectie, larvicidare,tratamente impotriva capuselor in Municipiul Iasi” / VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio originalNúmero de apartado: III.1.1)Localización del texto que se va a modificar: III 1 1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comercialeEn lugar de: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta,sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.- Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Ofertan?ii vor avea în vedere faptul ca informa?iile cuprinse în Certificatul ONRC sa fie reale, valabile la data limita de depunere a ofertelor.Lista codurilor CAEN din certificatul constatator emis de ONRC trebuie sa aiba corespondent pentru fiecare tip de activitate prevazut în documenta?ia de atribuirePersoanele juridice/fizice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii. Acestea vor fi eliberate de autoritati ale tarii de origine(certificate, cazier fiscal, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca o forma de înregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din tara în care ofertanatul/ candidatul este stabilit, însotite de traducerea autorizata în limba româna. Ofertantii vor face dovada de?inerii Autoriza?iei emisa de ANSVSA - DSV – in conformitate cu prevederile Ordonan?a 42 din 29 ianuarie 2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguran?a alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004 cu modificari si completari ulterioare si al normelor si masurilor sanitare veterinare in vigoare si conform pct. 70 Anexa 1 din Ordinul 16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinara a unita?ilor/centrelor de colectare/exploata?iilor de origine ?i a mijloacelor de transport din domeniul sana ta?ii ?i al bunastarii animalelor, a unita?ilor implicate în depozitarea ?i neutralizarea subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman ?i a produselor procesate.Ofertantii vor face dovada de?inerii Autoriza?iei de Mediu emisa de Agen?ia pentru Protec?ia Mediului pentru depozitul de substan?e si utilaje; în conformitate cu prevederile art. 1, 2, 3, 7 si pct 4.4 si 5 din Anexa 1 din ORDONAN?A DE URGEN?A nr. 152 din 10 noiembrie 2005 privind prevenirea ?i controlul integrat al poluarii; ORDIN pentru aprobarea Procedurii de emitere a autoriza?iei de mediu nr 1.798/ 19 noiembrie 2007. ”Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerin?ei prezentarii Autoriza?iei de Mediu pentru depozitul de substan?e si utilaje; in conformitate cu prevederile art. 1, 2, 3, 7 si pct 4.4 si 5 din Anexa 1 din ORDONAN?A DE URGEN?A nr. 152 din 10 noiembrie 2005 privind prevenirea ?i controlul integrat al poluarii; ORDIN pentru aprobarea Procedurii de emitere a autoriza?iei de mediu nr 1.798/ 19 noiembrie 2007.Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerin?ei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor.Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv autorizatiile urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autorita?iicontractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Léase: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta,sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care pro
Expediente
4541580/2022/157949
Entidad
Municipiul Iasi
Pais
RUMANÍA (RO)
Lugar
IA?I
Fechas
Publicación 03/02/2023
Vencimiento 14/02/2023
Acceso a la publicacion
Contacto
www.primaria-iasi.ro
licitatii@primaria-iasi.ro