Datos del contrato

Tipo de contrato
Corrección de errores.
Suministros
Objeto
CORRECCIÓN / ACTUALIZACIÓN: Nákup ochranných pracovných odevov pre potreby NDS, a.s. / VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio originalNúmero de apartado: III.1.3)Localización del texto que se va a modificar: Minimálna požadovaná úroven štandardov: III.1.3) technická a odborná spôsobilost, bod 1:En lugar de: Minimálna požadovaná úroven štandardov: III.1.3) technická a odborná spôsobilost, bod 1: Uchádzac musí preukázat, že v rozhodnom období dodal tovar rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, t.j. Nákup ochranných pracovných odevov.: a) v celkovej hodnote minimálne 500 000,00 EUR bez DPH, z toho musia byt minimálne dve referencie, ktorých hodnota každej z nich musí byt najmenej vo výške 10 000,00 EUR bez DPH. Uchádzac musí preukázat, že dodaný tovar je zdravotne neškodný a preukázat ochranné vlastnosti dorucením platných dokumentov v závislosti od kategórie osobného ochranného prostriedku (napr. EÚ vyhlásení o zhode, certifikátov EÚ skúšky typu vydaných notifikovanou osobou, a ak je to potrebné aj záverecný protokol s uvedením výsledkov akreditovaných skúšok) v zmysle Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných pracovných prostriedkoch a to v prípade, že je v Prílohe c. 2 Opisu predmetu zákazky v špecifikácii tovaru uvedená konkrétna EN, STN alebo ISO norma, podla ktorej má tento tovar vykazovat súlad/zhodu. Súcastou každého dodaného tovaru budú informácie poskytované výrobcom v slovenskom jazyku. V zozname dodaných tovarov uchádzac uvedie názov alebo obchodné meno zmluvného partnera, adresu jeho sídla alebo miesta podnikania, popis dodaných tovarov, údaje na kontaktnú osobu zmluvného partnera (odberatela), potrebné pre overenie si uvedených informácií. V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepocítanie tejto meny na euro použit kurz Európskej centrálnej banky (ECB), resp. kurz Národnej banky Slovenska, ak ECB nestanovuje daný kurz, aktuálny v posledný den príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutocnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky úcasti, t. j. v ktorom sa referencia realizovala. Doklady, ktorými uchádzac preukazuje splnenie podmienok úcasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzac predloží v pôvodnej mene a v mene Euro, s uvedením hodnoty kurzu, na základe ktorého došlo k ním vykonanému prepoctu. Léase: Minimálna požadovaná úroven štandardov: III.1.3) technická a odborná spôsobilost, bod 1: Záujemca musí preukázat, že v rozhodnom období dodal tovar rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky, t.j. Dodávka ochranných pracovných odevov.: a) v celkovej hodnote minimálne 500 000,00 EUR bez DPH, z toho musia byt minimálne dve referencie, ktorých hodnota každej z nich musí byt najmenej vo výške 10 000,00 EUR bez DPH. V zozname dodaných tovarov záujemca uvedie názov alebo obchodné meno zmluvného partnera, adresu jeho sídla alebo miesta podnikania, popis dodaných tovarov, zmluvnú cenu v EUR bez DPH, údaje na kontaktnú osobu zmluvného partnera (odberatela), potrebné pre overenie si uvedených informácií. V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepocítanie tejto meny na euro použit kurz Európskej centrálnej banky (ECB), resp. kurz Národnej banky Slovenska, ak ECB nestanovuje daný kurz, aktuálny v posledný den príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutocnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky úcasti, t. j. v ktorom sa referencia realizovala. Doklady, ktorými uchádzac preukazuje splnenie podmienok úcasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzac predloží v pôvodnej mene a v mene Euro, s uvedením hodnoty kurzu, na základe ktorého došlo k ním vykonanému prepoctu. Número de apartado: IV.2.2)Localización del texto que se va a modificar: Dátum a casEn lugar de: Fecha: 09/02/2023Hora local: 11:00Léase: Fecha: 21/02/2023Hora local: 11:00Número de apartado: IV.2.7)Localización del texto que se va a modificar: Dátum a casEn lugar de: Fecha: 09/02/2023Hora local: 13:00Léase: Fecha: 21/02/2023Hora local: 13:00
Expediente
10302-2022-02
Entidad
Národná dialnicná spolocnost, a.s.
Pais
REPÚBLICA ESLOVACA (SK)
Lugar
BRATISLAVA
Fechas
Publicación 03/02/2023
Vencimiento 21/02/2023
Acceso a la publicacion
Clasificadores

Gorras

Ropa para la intemperie

Guantes de trabajo

Anoraks

Camisetas y camisas

Ropa para trabajos especiales

Pantalones

Monos

Guanteletes

Capuchas

Accesorios de ropa de trabajo

Ropa interior

Guantes desechables

Indumentaria de trabajo

Tocados de seguridad

Ropa impermeable

Contratos relacionados