Datos del contrato

Tipo de contrato
Corrección de errores.
Obras
Objeto
CORRECCIÓN / ACTUALIZACIÓN: Roboty budowlane dla zadania pn. „Budowa nowej siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie na dzialce nr ew. 6/12 w obrebie 0037 m. Lublin” w formule zaprojektuj i wybuduj / VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio originalNúmero de apartado: III.1.1Localización del texto que se va a modificar: Zdolnosc do prowadzenia dzialalnosci zawodowej, w tym wymogi zwiazane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego, Wykaz i krótki opis warunków:En lugar de: Zamawiajacy informuje, iz na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp moze najpierw dokonac badania i oceny ofert, a nastepnie dokonac kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zostala najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spelniania warunków udzialu w postepowaniu.6.1. O udzielenie zamówienia moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy spelniaja warunki udzialu w postepowaniu dotyczace: 6.1.1. zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym; Zamawiajacy nie okresla warunku w ww. zakresie. 6.1.2. uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisów; Zamawiajacy nie okresla warunku w ww. zakresie. 6.1.3. uprawnien sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Zamawiajacy nie okresla warunku w ww. zakresie 6.1.4. zdolnosci technicznej lub zawodowej w zakresie: Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku: 1) Wykonawca winien wykazac, ze wykonal nalezycie nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane z których kazda: a) polegala na budowie lub przebudowie budynku b) miala wartosc minimum 20.000.000,00 zl brutto. oraz w minimum w jednej z nich wykonawca wykonal instalacje urzadzen do automatycznego magazynowania produktów leczniczych w temperaturze ponizej -30°C 2) Wykonawca ma wdrozony system zarzadzania jakoscia ISO 9001 lub równowazny - dysponuje certyfikatem potwierdzajacym wdrozenie systemu zarzadzania jakoscia zgodnego z norma ISO 9001 w zakresie projektowania oraz dostarczania produktów i uslug lub równowaznym, 3) Wykonawca ma wdrozony system zarzadzania jakoscia ISO 13485 lub równowazny - dysponuje certyfikatem potwierdzajacym wdrozenie systemu zarzadzania jakoscia zgodnego z norma ISO 13485 w zakresie projektowania oraz dostarczania produktów i uslug w obszarze medycyny lub równowaznym. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZACE WARUNKÓW UDZIALU W POSTEPOWANIU: 1) Wykonawca powinien w wykazie robót wyraznie okreslic zakres robót w tym zakres oraz wartosc robót, aby mozna bylo ustalic, czy spelnia warunek udzialu w postepowaniu. 2) Zgodnie z orzeczeniem TSUE C-387/14 (ESAPROJEKT) /odpowiedz na pytanie czwarte/ Zamawiajacy wskazuje, ze w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia lub w przypadku korzystania z podmiotów udostepniajacych zasoby na podstawie art. 118 ustawy Pzp Wykonawca lub minimum jeden Wykonawca wspólnie ubiegajacy sie o zamówienie lub minimum jeden podmiot udostepniajacy zasoby musi posiadac pelne doswiadczenie wskazane w warunku udzialu w postepowaniu wskazane w pkt. 6.1.4 ppkt 1) SWZ - dotyczy to koniecznosci wykazania doswiadczenia wynikajacego z powtarzalnosci wykonanych zamówien tj. wykonania minimum 2 robót przez jeden podmiot. 3) Wartosci podane w dokumentach w walutach innych niz wskazane przez Zamawiajacego beda przeliczane wg sredniego kursu NBP na dzien publikacji ogloszenia. 4) Zgodnie art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pózn. zm.), przez „budowe” w rozumieniu zapisów SWZ rozumie sie wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego. 5) Zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przez „przebudowe” w rozumieniu zapisów SWZ rozumie sie wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których nastepuje zmiana parametrów uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokosc, dlugosc, szerokosc badz liczba kondygnacji; w przypadku dróg sa dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego. Léase: Zamawiajacy informuje, iz na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp moze najpierw dokonac badania i oceny ofert, a nastepnie dokonac kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zostala najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spelniania warunków udzialu w postepowaniu.6.1. O udzielenie zamówienia moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy spelniaja warunki udzialu w postepowaniu dotyczace: 6.1.1. zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym; Zamawiajacy nie okresla warunku w ww. zakresie. 6.1.2. uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisów; Zamawiajacy nie okresla w
Expediente
SZP.26.2.4.2023
Entidad
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
Pais
POLONIA (PL)
Lugar
LUBLIN
Fechas
Publicación 01/02/2023
Vencimiento 13/02/2023
Acceso a la publicacion
Contacto
www.rckik.lublin.pl
przetargi@rckik.lublin.pl
Clasificadores

Instalación de sistemas de alarma contra incendios

Servicios de arquitectura y servicios conexos

Trabajos de paisajismo en zonas verdes

Trabajos de instalación de ventilación y aire acondicionado

Acabado de edificios

Trabajos de demolición de inmuebles y movimiento de tierras

Servicios de diseño arquitectónico

Trabajos de aislamiento acústico

Instalación de ascensores

Trabajos de paisajismo

Trabajos de excavación y movimiento de tierras

Trabajos de pintura y acristalamiento

Trabajos de instalación de carpintería de madera

Instalación de puertas, ventanas y elementos conexos

Trabajos de construcción especializados distintos de los trabajos de techado

Trabajos de aislamiento

Obras auxiliares para tuberías y cables

Trabajos de construcción de edificios relacionados con la salud

Trabajos de fontanería

Obras de ingeniería y trabajos de construcción

Obras de estructura de acero

Trabajos de instalación sanitaria y de colocación de tuberías de desagüe

Servicios de diseño técnico

Trabajos de construcción de inmuebles

Trabajos a pie de obra

Trabajos de construcción

Trabajos de instalación de dispositivos contra incendios

Trabajos de ordenación del terreno

Trabajos de instalación de artículos sanitarios

Servicios de arquitectura para instalaciones al aire libre

Trabajos de instalación eléctrica

Trabajos de mampostería y albañilería

Siembra de árboles

Instalaciones de baja tensión

Trabajos de revestimiento de suelos y paredes

Trabajos de instalación de calefacción central

Trabajos de instalación de accesorios eléctricos

"Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica, de autopistas, carreteras, aeródromos y vías férreas; trabajos de explanación"

Servicios de mantenimiento de árboles

Trabajos de enlucido

Trabajos de techado y otros trabajos de construcción especializados

Infraestructura para cables

Trabajos de explanación y limpieza del terreno

Otros trabajos de acabado de edificios

Trabajos de instalación de dispositivos de protección contra incendios

Estructuras de hormigón armado

Tendido de cables

Servicios de arquitectura para edificios

Trabajos de instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado

Obras de estructura

Instalación de sistemas de alarma antirrobo

Trabajos de construcción de estructuras

Trabajos de instalación en edificios

Trabajos de aislamiento térmico

Servicios de consultoría en ingeniería y construcción

Instalación de sistemas de alarma y antenas

Trabajos de drenaje y de superficie

Instalaciones de suministro de electricidad

Trabajos de construcción de carreteras

Trabajos de preparación del terreno

Instalación de puestos de seccionamiento

Servicios de tala de árboles

Trabajos de construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento, y trabajos conexos

Servicios de ingeniería

Instalaciones de media tensión

Trabajos de pavimentación, excepto carreteras