Datos del contrato

Tipo de contrato
Corrección de errores.
Obras
Objeto
CORRECCIÓN / ACTUALIZACIÓN: „Budowa szkoly podstawowej z oddzialami przedszkolnymi we wsi Szczesne, Gmina Grodzisk Mazowiecki – ETAP II” / VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio originalNúmero de apartado: II.2.14Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkoweEn lugar de: Zamawiajacy przewiduje obowiazek odbycia przez Wykonawce wizji lokalnej - Patrz. Rozdzial I podrozdzial 3 SWZ. Zamawiajacy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny calkowitej podanej w ofercie. Léase: Zamawiajacy przewiduje obowiazek odbycia przez Wykonawce wizji lokalnej - Patrz. Rozdzial I podrozdzial 3 SWZ. Zamawiajacy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 4 % ceny calkowitej podanej w ofercie. Número de apartado: III.1.3Localización del texto que se va a modificar: Zdolnosc techniczna i kwalifikacje zawodoweEn lugar de: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: a) Zdolnosc techniczna Warunek zostanie spelniony jesli Wykonawca wykaze, ze nie wczesniej niz w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy, to w tym okresie, wykonal: - co najmniej jedna robote budowlana polegajaca na budowie minimum jednego obiektu kubaturowego, w sklad którego wchodzi sala sportowa, wyposazonego w wewnetrzne instalacje grzewcze, sanitarne, elektryczne, teletechniczne o kubaturze co najmniej 30 000 m³ i wartosci robót minimum 35 000 000,00 zl netto, b) Zdolnosc zawodowa: Warunek zostanie spelniony, jesli Wykonawca wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowal osobami zdolnymi do wykonania zamówienia t.j.: Kierownik Budowy (Przedstawiciel Wykonawcy) posiadajacy: · uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej lub równowazne wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisów, · co najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe jako kierownik Budowy, · doswiadczenie przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegajacej na budowie minimum jednego obiektu kubaturowego, w sklad którego wchodzi sala sportowa, wyposazonego w wewnetrzne instalacje grzewcze, sanitarne, elektryczne, teletechniczne, o kubaturze co najmniej 30 000 m³ i wartosci robót minimum 35 000 000,00 zl netto Kierownik robót sanitarnych posiadajacy: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych lub równowazne wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisów, • co najmniej 2-letnie doswiadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika robót sanitarnych. Kierownik robót drogowych posiadajacy: • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen, lub równowazne wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisów, • co najmniej 2-letnie doswiadczenie zawodowe jako Kierownik robót drogowych. Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadajacy: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub równowazne wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisów, • co najmniej 2-letnie doswiadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych. Kierownik robót telekomunikacyjnych posiadajacy: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci telekomunikacyjnej lub równowazne wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisów, • co najmniej 2-letnie doswiadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika robót telekomunikacyjnych. Uprawnienia posiadane przez osoby wskazane powyzej, w wymaganym zakresie, powinny byc zgodne z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz aktualnym obowiazujacym rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub równowazne wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisów. Ocena spelniania warunków udzialu w postepowaniu dokonana zostanie zgodnie z formula „spelnia”/„nie spelnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach, o których mowa w rozdziale II podrozdzial 9. Z uwagi na ograniczona liczbe znaków dalszy zapis dot. zdolnosci technicznej i kwalifikacji zawodowych znajduje sie w pierwotnym ogloszeniu nr 2022/S 250-731814 z dnia 28.12.2022 r. w sekcji III.1.3) Léase: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: a) Zdolnosc techniczna Warunek zostanie spelniony jesli Wykonawca wykaze, ze nie wczesniej niz w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy, to
Expediente
ZP.271.113.2022
Entidad
Gmina Grodzisk Mazowiecki
Pais
POLONIA (PL)
Lugar
GRODZISK MAZOWIECKI
Fechas
Publicación 17/01/2023
Vencimiento 09/02/2023
Acceso a la publicacion
Clasificadores

Trabajos de estructuras de hormigón

Trabajos de cimentación

Trabajos diversos de pavimentación

Trabajos de pintura de superficies de aparcamiento

Equipo de gimnasio

Trabajos de construcción de carreteras

Trabajos de fachada

Trabajos de instalación de carpintería de madera

Trabajos de pintura y acristalamiento

Trabajos de cimentación de carreteras

Trabajos de instalación de barandillas, pasamanos y dispositivos de seguridad

Trabajos de instalación eléctrica

Trabajos de construcción de centros de enseñanza primaria

Trabajos de pavimentación y asfaltado

Otros trabajos de acabado de edificios

Trabajos de ebanistería

Trabajos de construcción de inmuebles

Instalación de falsos techos

Mobiliario escolar

Trabajos de techado y otros trabajos de construcción especializados

Trabajos de revestimiento de suelos y paredes

Instalación de cableado informático

Trabajos de excavación y movimiento de tierras

Trabajos de cableado eléctrico

Trabajos de mampostería y albañilería

Trabajos de pintura y aplicación de recubrimiento protector de estructuras

Trabajos de aislamiento

Trabajos de paisajismo

Estructuras de hormigón armado

Trabajos de instalación eléctrica de aparatos de distribución eléctrica

Obras viales

Trabajos de construcción

Instalación de ascensores

Montaje de estructuras metálicas

Trabajos de preparación del terreno

Trabajos de enlucido

Trabajos con hormigón en masa

Montaje de andamios

Trabajos de construcción de edificios para jardín de infancia

Trabajos de instalación de ingeniería eléctrica

Obras de ingeniería y trabajos de construcción

Trabajos de explanación y limpieza del terreno

Trabajos de colocación de cartón-yeso

Trabajos de instalación de accesorios eléctricos

Trabajos de construcción, cimentación y pavimentación de autopistas y carreteras

Trabajos de cimentación de aceras

Aplicación de recubrimiento protector

Trabajos de instalación en edificios

Trabajos de construcción de caminos peatonales

Trabajos de pavimentación y revestimiento de suelos

Aplicación de recubrimientos anticorrosivos

Trabajos de construcción de edificios escolares

Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil

Trabajos de acristalamiento

Trabajos de alicatado

Trabajos de pavimentación, revestimiento y empapelado de paredes

Trabajos de construcción de instalaciones deportivas

Trabajos de protección contra rayos

Instalación de equipo de señalización

Infraestructura de red

Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales