Datos del contrato

Tipo de contrato
Corrección de errores.
Obras
Objeto
CORRECCIÓN / ACTUALIZACIÓN: Modernizácia údržbovej základne - 3. etapa, vozovna Krasnany - stavebné práce / VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio originalNúmero de apartado: Oddiel VI.Lote nº: VI.3Localización del texto que se va a modificar: Doplnujúce informácieEn lugar de: Nejde o verejné obstarávanie so sociálnym a environmentálnym aspektom. 1. Verejné obstarávanie sa uskutocnuje elektronickou formou prostredníctvom informacného systému elektronického verejného obstarávania IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html). 2. V súlade s ust. § 20 ZVO sa bude komunikácia a výmena informácií vo verejnej sútaži uskutocnovat výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov, spôsobom urceným funkcionalitou IS EVO ver. 18.0 https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html), ktorý splna všetky požiadavky stanovené v ust. § 20 ZVO. Moment dorucenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO je totožný s momentom odoslania týchto informácií do elektronického konta adresáta vytvoreného v IS EVO, t.j. momentom, kedy sa adresát objektívne mohol oboznámit s obsahom dorucovanej informácie. Podrobnejšie informácie o komunikácii a výmene informácií výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov sú uvedené v sútažných podkladoch. 3. Sútažné podklady sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení ci poplatkov v profile obstarávatela na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6484). Obstarávatel neposkytne záujemcom sútažné podklady v listinnej podobe. 4. Všetky náklady a výdavky, ktoré vznikajú záujemcovi alebo uchádzacovi v súvislosti s jeho úcastou v tejto verejnej sútaži, znáša záujemca alebo uchádzac v celom rozsahu, bez akýchkolvek nárokov penažnej a/alebo nepenažnej povahy voci obstarávatelovi, bez ohladu na výsledok verejnej sútaže. 5. Obstarávatel je oprávnený doplnit informácie potrebné na vypracovanie ponuky a preukázanie splnenia podmienok úcasti, pricom takéto doplnenie preukázatelne oznámi (prostredníctvom príslušnej funkcionality IS EVO a zverejnením v profile obstarávatela na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie) súcasne všetkým zaregistrovaným záujemcom najneskôr šest (6) dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 6. Dalšie podmienky obstarávatela sú uvedené v sútažných podkladoch. 7. Obstarávatel v zmysle § 56 ods. 12 ZVO môže v aktuálnom prípade pristúpit k uzavretiu zmluvy s úspešným uchádzacom aj v lehote dlhšej ako 10 pracovných dní. 8. Obstarávatel si vyhradzuje právo a je oprávnený zrušit verejné obstarávanie v prípade, ak mu nebude schválený financný príspevok z EÚ fondov. Léase: Nejde o verejné obstarávanie so sociálnym a environmentálnym aspektom. 1. Verejné obstarávanie sa uskutocnuje elektronickou formou prostredníctvom informacného systému elektronického verejného obstarávania IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html). 2. V súlade s ust. § 20 ZVO sa bude komunikácia a výmena informácií vo verejnej sútaži uskutocnovat výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov, spôsobom urceným funkcionalitou IS EVO ver. 18.0 https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html), ktorý splna všetky požiadavky stanovené v ust. § 20 ZVO. Moment dorucenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO je totožný s momentom odoslania týchto informácií do elektronického konta adresáta vytvoreného v IS EVO, t.j. momentom, kedy sa adresát objektívne mohol oboznámit s obsahom dorucovanej informácie. Podrobnejšie informácie o komunikácii a výmene informácií výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov sú uvedené v sútažných podkladoch. 3. Sútažné podklady sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení ci poplatkov v profile obstarávatela na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6484). Obstarávatel neposkytne záujemcom sútažné podklady v listinnej podobe. 4. Všetky náklady a výdavky, ktoré vznikajú záujemcovi alebo uchádzacovi v súvislosti s jeho úcastou v tejto verejnej sútaži, znáša záujemca alebo uchádzac v celom rozsahu, bez akýchkolvek nárokov penažnej a/alebo nepenažnej povahy voci obstarávatelovi, bez ohladu na výsledok verejnej sútaže. 5. Obstarávatel je oprávnený doplnit informácie potrebné na vypracovanie ponuky a preukázanie splnenia podmienok úcasti, pricom takéto doplnenie preukázatelne oznámi (prostredníctvom príslušnej funkcionality IS EVO a zverejnením v profile obstarávatela na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie) súcasne všetkým zaregistrovaným záujemcom najneskôr šest (6) dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 6. Dalšie podmienky obstarávatela sú uvedené v sútažných podkladoch. 7. Obstarávatel v zmysle § 56 ods. 12 ZVO môže v aktuálnom prípade pristúpit k uzavretiu zmluvy s úspešným uchádzacom aj v lehote dlhšej ako 10 pracovných dní. 8. Obstarávatel si vyhradzuje právo a je oprávnený zrušit verejné obstarávanie v prípade, ak mu nebude schválený financný
Expediente
NL12/2022
Entidad
Dopravný podnik Bratislava, akciová spolocnost
Pais
REPÚBLICA ESLOVACA (SK)
Lugar
BRATISLAVA
Fechas
Publicación 23/12/2022
Vencimiento 27/01/2023
Acceso a la publicacion
Contacto
www.dpb.sk
jan.azud@r-p.sk