Datos del contrato

Tipo de contrato
Corrección de errores.
Servicios
Objeto
CORRECCIÓN / ACTUALIZACIÓN: Swiadczenie uslug sprzatania w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie i w podleglych jednostkach oraz wykonywanie prac konserwacyjnych i naprawczych / VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio originalNúmero de apartado: VI.3En lugar de: 1. O udzielenie zamówienia moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy nie podlegaja wykluczeniu na zasadach okreslonych w Rozdziale 9 SWZ oraz spelniaja okreslone przez Zamawiajacego warunki udzialu w postepowaniu. 2. Oferte nalezy sporzadzic wg wzoru okreslonego w zalaczniku nr 2 do SWZ - formularz ofertowo-cenowy (wypelniony, podpisany elektronicznie i przeslany w formie elektronicznej). 3. Do oferty nalezy dolaczyc: 1) JEDZ: - wlasny - Wykonawca, który bierze udzial w postepowaniu samodzielnie sklada JEDZ tylko w swoim zakresie; - kazdego sposród Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spólka cywilna). - podmiotu udostepniajacego zasoby. 1) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w oparciu o ustawe sankcyjna i rozporzadzenie 2022/576: a) wlasne - Wykonawcy - zalacznik nr 7 do SWZ; b) kazdego sposród Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spólka cywilna) - zalacznik nr 7 do SWZ. c) podmiotu udostepniajacego zasoby - zalacznik nr 8 do SWZ. 3) W przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika ze stosownego dokumentu, a w szczególnosci z odpisu z wlasciwego rejestru, nalezy zalaczyc Pelnomocnictwo do wystepowania w imieniu Wykonawcy. 4) Dokument potwierdzajacy wniesienie wadium; 5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia: a) Pelnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia, b) oswiadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - zalacznik nr 11 do SWZ. 6) Zobowiazanie (zalacznik nr 12 do SWZ) podmiotu udostepniajacego zasoby. 7) Wiazaca Informacja Stawkowa lub inna aktualna indywidualna interpretacja podatkowa w sprawie zastosowania innej stawki podatku VAT (jezeli dotyczy). 8) (jezeli dotyczy) oswiadczenie i/lub dokument na podstawie, których Zamawiajacy dokona oceny skutecznosci zastrzezenia informacji zawartych w ofercie, stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa, jezeli Wykonawca zastrzega takie informacje. 4. Na wezwanie Zamawiajacego zgodnie z zapisami Rozdzialu 10 Dzial II ust. 2 pjt 1 i 2 ppkt a-f SWZ nalezy zlozyc: 1) dla cz. 1-17 zamówienia: wykaz uslug - zalacznik nr 5 do SWZ i dowody okreslajace, czy te uslugi zostaly wykonane lub sa wykonywane nalezycie, 2) dla cz. 2-11, 13-16 zamówienia: wykaz osób - zalacznik nr 4 do SWZ. 3) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp i art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczacej orzeczenia zakazu ubiegania sie o zamówienie publiczne tytulem srodka karnego; b) Oswiadczenie Wykonawcy o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej z innym Wykonawca - zalacznik 5 do SWZ; c) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp; d) Zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatków i oplat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp; e) Zaswiadczenie albo inny dokument wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub wlasciwego oddzialu regionalnego lub wlasciwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacy, ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp; f) Oswiadczenie o aktualnosci informacji - zalacznik nr 10 do SWZ. 5. Ze wzgledu na ograniczona ilosc znaków szczególowe informacje na temat dokumentów, Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o zamówienie i podmiotów udostepniajacych zasoby znajduja sie w SWZ. 6. Zalaczniki 1.1-1.25 do SWZ stanowia równiez zalaczniki do wzoru umowy. 7. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc zastosowania tzw. „procedury odwróconej” przewidzianej w art. 139 ust.1 ustawy Pzp. 8. Klauzula informacyjna dotyczaca ochrony danych osobowych (RODO) zostala zawarta w Rozdziale 22 SWZ. Léase: 1. O udzielenie zamówienia moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy nie podlegaja wykluczeniu na zasadach okreslonych w Rozdziale 9 SWZ oraz spelniaja okreslone przez Zamawiajacego warunki udzialu w postepowaniu. 2. Oferte nalezy sporzadzic wg wzoru okreslonego w zalaczniku nr 2 do SWZ - formularz ofertowo-cenowy (wypelniony, podpisany elektronicznie i przeslany w formie elektronicznej). 3. Do oferty nalezy dolaczyc: 1) JEDZ: - wlasny - Wykonawca, który bierze udzial w postepowaniu samodzielnie sklada JEDZ tylko w swoim zakresie; - kazdego sposród Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spólka cywilna). - podmiotu udostepniajacego zasoby. 1) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w opa
Expediente
2801-ILZ.260.63.2022
Entidad
Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Pais
POLONIA (PL)
Lugar
OLSZTYN
Fechas
Publicación 16/12/2022
Vencimiento 23/12/2022
Acceso a la publicacion
Contratos relacionados