Datos del contrato

Tipo de contrato
Corrección de errores.
Suministros
Objeto
CORRECCIÓN / ACTUALIZACIÓN: Dostawa i montaz wyposazenia dla zadania Renowacja zespolu parkowo – palacowego w Zorach – Baranowicach - Etap IV / VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio originalNúmero de apartado: VI.3Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkoweEn lugar de: 1. Zamawiajacy przewiduje podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1ustawy Pzp zgodnie z SWZ. 2. Zamawiajacy przewiduje podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1ustawy Pzp zgodnie z SWZ. 3.Zamawiajacy wykluczy z postepowania Wykonawców wobec których zachodza podstawy do wykluczenia o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego- zgodnie z SWZ 4. Zamawiajacy wykluczy z postepowania Wykonawców wobec których zachodza podstawy wykluczenia o których mowa w art 5 k Rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie- zgodnie z SWZ 5. Zamawiajacy nie przewiduje zamówien zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp 6. Przystepujac do niniejszego postepowania kazdy Wykonawca zobowiazany jest wniesc wadium w wysokosci: Cz1:6000,00 zl,Cz2:2000,00zl,Cz3:800,00 zl,Cz4:1000,00 zl,Cz5:3000,00 zl. Zamawiajacy przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp. Na potw. spelniania niepodlegania wykluczeniu z post.do oferty nalezy zalaczyc: 1. aktualne na dzien skladania ofert oswiadczenie stanowiace wstepne potwierdzenie, ze wyk. nie podlega wykluczeniu z postepowania; 2. oswiadczenie, o którym mowa w pkt 1, sklada sie na formularzu jednolitego europejskie go dokumentu zamówienia, sporzadzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza okreslonego w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia5 stycznia 2016 r. ustanawiajacym standardowy formularz Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L 3 z 6.1.2016, str. 16), zwanego dalej „jednolitym dokumentem”; 3. oswiadczenie, o którym mowa w pkt 1, stanowi dowód potwierdzajacy brak podstaw wykluczenia, odpowiednio na dzien skladania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastepujacy wymagane przez Zamawiajacego podmiotowe srodki dowodowe; 4. w przypadku wspólnego ubiegania sie o zamówienie przez wykonawców, oswiadczenie o którym mowa w pkt 1, sklada kazdy z wykonawców. Oswiadczenia te potwierdzaja brak podstaw wykluczenia; 5. wykonawca moze wykorzystac jednolity dokument zlozony w odrebnym postepowaniu o udzielenie zamówienia, jezeli potwierdzi, ze informacje w nim zawarte pozostaja prawidlowe;6. wykonawca wypelnia JEDZ ,tworzac dokument elektroniczny. Moze korzystac z narzedzia ESPD lub innych dostepnych narzedzi lub oprogramowania, które umozliwiaja wypelnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego Zaleca sie wypelnienie formularza JEDZ przy wykorzystaniu systemu dostepnego poprzez nastepujaca strone internetowa(https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl). W tym celu nalezy podjac nastepujace kroki:a) ze strony internetowej Zamawiajacego, na której udostepniony zostal dokument SWZ nalezy pobrac plik w formacie XML o nazwie „espd-request” stanowiacy zalacznik do SWZ; b) wejsc na strone https://espd.uzp.gov.pl/Filter?lang=pl); c) wybrac odpowiednia wersje jezykowa; d) wybrac opcje „Jestem wykonawca”m e) zaimportowac pobrany wczesniej plikw formacie XML o nazwie „espd-request”; f) wypelnic formularz i postepowac dalej zgodnie z instrukcjami (podpowiedziami) w narzedziu. Zam. przed wyborem najkorz.oferty wzywa Wyk.,którego of. zostala najwyzej oceniona,do zlozenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niz 10dni,aktualnych nadzien zlozenia podmiotowych srod. dowodowych tj.dok.zgodnie z pkt 9B ppkt1–6SWZ oraz pkt9C ppkt1–4SWZ. Léase: 1. Zamawiajacy przewiduje podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1ustawy Pzp zgodnie z SWZ. 2. Zamawiajacy przewiduje podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1ustawy Pzp zgodnie z SWZ. 3.Zamawiajacy wykluczy z postepowania Wykonawców wobec których zachodza podstawy do wykluczenia o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego- zgodnie z SWZ 4. Zamawiajacy wykluczy z postepowania Wykonawców wobec których zachodza podstawy wykluczenia o których mowa w art 5 k Rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE
Expediente
622520-2022
Entidad
Gmina Miejska Zory
Pais
POLONIA (PL)
Lugar
ZORY
Fechas
Publicación 11/11/2022
Vencimiento 30/11/2022
Acceso a la publicacion
Clasificadores

Fotocopiadoras, máquinas offset e impresoras

Ordenadores portátiles

Micrófonos

Cámaras fotográficas

Equipo de transmisión de datos

Complementos de mobiliario diversos

Equipo gráfico y de impresión

Ordenadores de mesa

Soportes de memoria

Acumuladores de litio

Paquetes de software y sistemas de información

Material pedagógico

Telares

Pinceles para la pintura artística

Equipo telefónico

Mangos y piezas de herramientas

Máquinas de planchado

Servidores de fichero

Equipo de videoedición

Sillones

Equipo multimedia

Estores de interior

Instrumentos de teclado

Equipamiento de enseñanza

Lentes para cámaras fotográficas

Paquetes de software de dibujo y pintura

Espejos de vidrio

Contenedores de almacenamiento

Proyectores

Soportes de almacenamiento

Sillas

Prensa de imprimir

Artículos para trabajos artesanales y artísticos

Utilidades de paquetes de software

Equipamiento de exposición

Impresoras y trazadores gráficos

Mobiliario

Pantallas de proyección

Rieles y soportes colgantes

Horcas de jardinería

Servidores de ordenador

Perchas

Equipo fotográfico

Lámparas de destello para fotografía

Interruptores

Sofás

Sistema de diseño asistido por ordenador (DAO)

Tableros

Encaminadores de red

Plantillas para curvas

Caballetes para rotafolios

Sistemas de archivo

Asadores, placas calentadoras y hornillos

Mesas para equipo informático

Mesas

Partes, accesorios y suministros para ordenadores

Estanterías de oficina