Datos del contrato

Tipo de contrato
Corrección de errores.
Obras
Objeto
CORRECCIÓN / ACTUALIZACIÓN: Miskolc - Szinva-híd csp. felújítás és szélesítés / VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio originalNúmero de apartado: IV.2.2Localización del texto que se va a modificar: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idoEn lugar de: Fecha: 17/10/2022Hora local: 12:00Léase: Fecha: 02/11/2022Hora local: 12:00Número de apartado: IV.2.7Localización del texto que se va a modificar: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idoEn lugar de: Fecha: 17/10/2022Hora local: 14:00Léase: Fecha: 02/11/2022Hora local: 14:00Número de apartado: VI.3Localización del texto que se va a modificar: További információk:En lugar de: 1.) Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, amelynek összege: 3 000 000 Ft. Az ajánlati biztosítékot a Kbt. 54. § (1) bek. szerint kell rendelkezésére bocsátani a Kbt. 54. § (4) bek.-ben foglaltak biztosítására, amely az AT választása szerinti módon, a Kbt. 54. § (2) bek.-ben foglaltaknak megfeleloen teljesítheto. Fizetési számlára történo befizetés esetében AK a CIB Bank-nál vezetett 10700086-42689106-74200003 számú fizetési számlájára kell az ajánlati biztosítékot megfizetni, igazolása a befizetés megtörténtét igazoló bizonylat másolati példánya. A Kbt. 54. § (2) bek. szerinti egyéb mód esetében az igazolás módja elektronikus okirat a Kbt. 41/A § (2) bek. szerint. A közlemény rovatban az eljárás EKR számának feltüntetése kötelezo. 2)Ajánlatkéro („AK”) a hiánypótlást a Kbt. 71. §-ban eloírtak szerint biztosítja. AK a Kbt. 71.§ (6) bekezdés második mondatával kapcsolatban jelzi, nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevo („AT”) az ajánlatban korábban nem szereplo gazdasági szereplot von be az eljárásba, és e gazdasági szereplore tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 3) AK az általa megküldeni kívánt dokumentumokat elektronikus úton hozzáférhetové teszi az eljáráshoz rendelten a közbeszerzési dokumentumok („KD”) között a www.ekr.gov.hu címen. 4) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja, Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatokat. 5) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68.§ (4) bekezdése szerinti információkat. 6) Az ajánlatban benyújtott nyilatkozatokat aláíró(k) aláírási jogosultságának igazolására csatolni kell az AT és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet részérol a cégjegyzésre jogosult hatályos aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának (Ctv. 9. §-a) egyszeru másolati példányát. Nem magyar letelepedésu szervezet esetén a letelepedése szerinti országban elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumot kell csatolni egyszeru másolatban. Ha az ajánlatban csatolt nyilatkozato(ka)t nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást is csatolni kell. Az EKR-ben történo nyilatkozattételre és a közös ajánlattevok, illetve az alkalmasság igazolására bevonásra kerülo szervezetek részérol történo meghatalmazásra a Kbt. 35. § (2a) és 65. § (12) bekezdései irányadók. 7) Az ajánlatot AT-nek Kbt. 66.§ (1) szerint, az eljárást megindító felhívásban, valamint a KD-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfeleloen kell elkészítenie. 8) Az ajánlat az EKR felületen keresztül elektronikus nyújtható be az ajánlattételi határido lejártáig. Az ajánlat összeállítására és benyújtására a KD-ban nem szabályozott kérdésekben Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: _EKR rendelet_) rendelkezései irányadók. 9) Az ajánlatok magyar nyelven nyújthatók be. Ennek megfeleloen a benyújtott nem magyar nyelvu dokumentumok magyar nyelvu fordítását is csatolni kell. AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is elfogadja. 10) A „minoségi kritérium”-hoz tartozó 2-5. értékelési részszemponthoz megajánlott szakemberek önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát, illetve amennyiben releváns a végzettséget igazoló dokumentumok másolatát az ajánlat részeként be kell nyújtani. 11) Ajánlattevonek az ajánlat részeként szakmai ajánlatot (árazott költségvetés) kell benyújtania. A felolvasólapon az ár értékelési szempont - egyösszegu nettó ajánlati ár (forint) - tekintetében az ajánlattevo által beárazott költségvetés nettó összárát kérjük feltüntetni. Az ajánlati ár alátámasztására az ajánlathoz csatolt árazott költségvetést szerkesztheto excel. és aláírt pdf. fájlformátumban (megegyezo tartalommal) szükséges benyújtani. 12) AK a III.1.2) és III.1.3) pont szerinti alkalmassági követelményeket és azok eloírt igazolási módját a minosített ajánlattevok hivatalos jegyzékébe történo felvétel feltételét képezo minosítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. 13) AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza. 14) Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határido lejártát követoen, ketto órával késobb kezdi meg.
Expediente
EKR001227082022
Entidad
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pais
HUNGRÍA (HU)
Lugar
MISKOLC
Fechas
Publicación 19/10/2022
Vencimiento 02/11/2022
Acceso a la publicacion