Datos del contrato

Tipo de contrato
Corrección de errores.
Suministros
Objeto
CORRECCIÓN / ACTUALIZACIÓN: Acord cadru de furnizare Pachet de campare pentru interven?ii operative, compus din urmatoarele cantita?i maxime de produse: 3.246 cpl. corturi, 293.137 buc. paturi, 285.955 buc. paturi, 135.679 buc. saci de dormit, 430.787 buc. saltele pat, 830.691 buc. cear?afuri, 402.586 buc. fete perna, 430.928 buc. perne, 152.000 buc. treninguri ?i 152.000 buc. tricouri. / VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio originalNúmero de apartado: III.1.3Localización del texto que se va a modificar: II 1 3) Capacitatea tehnica si profesionala: 1 ) Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatEn lugar de: 1.) Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOperatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca ca au furnizat în ultimii 3 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, (în cazul prelungirii termenului pentru depunerea ofertelor, se va extinde corespunzator cu zilele de decalare si perioada aferenta experientei similare conf. art. 13 din Instructiunea Presedintelui ANAP nr. 2/2017), produse similare din Pachetul de campare pentru interven?ii operative (prin produse similare se inteleg Articole textile de camping, Articole textile de uz casnic, Articole de îmbracaminte, Mobilier); în valoare/valoare cumulata de cel putin: 201.000.000 lei, la nivelul a maximum 3 contracte.Pentru calculul pretului contractelor exprimate în alta moneda decât Lei se va folosi cursul stabilit de catre par?i în respectivele contracte (daca este cazul) sau, în absen?a acestuia, cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a României pentru anii în care au fost derulate contractele în cauza. - Se va completa Documentulul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 193 alin 1 din Legea nr. 98/2016 de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile ce descriu nivelul lor de experien?a, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator cerin?elor autorita?ii contractante. Asociatul/asocia?ii nominaliza?i va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informa?iile solicitate.La nivelul DUAE trebuie precizate informa?ii cum ar fi: numarul ?i data contractului invocat drept experien?a similara, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul. Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerin?ei vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:-procesul-verbal de recep?ie sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informa?ii: beneficiarul, produsul furnizat/valoarea, cantitatea, perioada ?i locul livrarii;-recomandari;-alte documente echivalente.Operatorul economic are dreptul, daca este cazul ?i în legatura cu un anumit contract de achizi?ie publica/acord-cadru, sa invoce sus?inerea unui/unor ter?/ter?i în ceea ce prive?te îndeplinirea criteriilor referitoare la situa?ia economica ?i financiara ?i/sau a criteriilor privind capacitatea tehnica ?i profesionala, indiferent de natura rela?iilor juridice existente între operatorul economic ?i ter?ul/ter?ii respectiv/respectivi, prezentând un angajament în acest sens din partea ter?ului/ter?ilor. Odata cu angajamentul de sus?inere, ofertantul are obliga?ia sa prezinte documente transmise acestuia de catre ter?ul/ter?ii sus?inator/sus?inatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care ter?ul/ter?ii sus?inator/sus?inatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sus?inere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.În cazul în care sus?inerea ter?ului/ter?ilor vizeaza resurse netransferabile, angajamentul asigura autorita?ii contractante îndeplinirea obliga?iilor asumate prin acesta, în situa?ia în care contractantul întâmpina dificulta?i pe parcursul derularii contractului.În cazul în care mai mul?i operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica ?i profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta solicita ca ace?tia sa raspunda în mod solidar pentru executarea contractului de achizi?ie publica/acordului cadru1.) Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiDovada implementarii sistemului de management al calitatii, SR EN ISO 9001:2015, sau echivalent, pentru activitatea principala ce face obiectul contractului. - Completarea Documentulul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 193 alin 1 din Legea nr. 98/2016.Document justificativ prin care operatorul economic demonstreaza îndeplinirea cerintei:-prezentare certificat valabil emis de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii pentru cazurile în care operatorul economic nu are acces la un certificat de calitate astfel cum a fost solicita
Expediente
26288978_2022_PAAPD1370377
Entidad
Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale
Pais
RUMANÍA (RO)
Lugar
BUCURE?TI
Fechas
Publicación 07/10/2022
Vencimiento 24/10/2022
Acceso a la publicacion
Contacto