Datos del contrato

Tipo de contrato
Corrección de errores.
Obras
Objeto
CORRECCIÓN / ACTUALIZACIÓN: Przebudowa i rozbudowa powiatowej krytej plywalni w Bilgoraju - etap I / VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio originalNúmero de apartado: III.1.1Localización del texto que se va a modificar: Zdolnosc do prowadzenia dzialalnosci zawodowej, w tym wymogi zwiazane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego, Wykaz i krótki opis warunków:En lugar de: Zamawiajacy informuje, iz na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp moze najpierw dokonac badania i oceny ofert, a nastepnie dokonac kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zostala najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spelniania warunków w udzialu w postepowaniu. 6.1. O udzielenie zamówienia moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy spelniaja warunki udzialu w postepowaniu dotyczace: postepowaniu 6.1.1. zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym; Zamawiajacy nie okresla warunku w ww. zakresie. 6.1.2. uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisów; Zamawiajacy nie okresla warunku w ww. zakresie. 6.1.3. uprawnien sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Zamawiajacy nie okresla warunku w ww. zakresie 6.1.4. zdolnosci technicznej lub zawodowej w zakresie: Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku: 1) Wykonawca winien wykazac, ze wykonal nalezycie nie wczesniej niz w okresie ostatnich 8 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane z których kazda: a) polegala na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku krytej plywalni posiadajacej co najmniej jedna niecke basenowa, o powierzchni minimum 250 m2, b) miala wartosc minimum 4.000.000,00 zl brutto 2) O udzielenie zamówienia moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy dysponuja lub beda dysponowac w okresie wykonywania zamówienia i skieruja do jego realizacji: a) min. jedna osoba (kierownik budowy) posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w zakresie umozliwiajacym kierowanie robotami objetymi przedmiotem zamówienia. b) min. jedna osoba (kierownik robót) posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w zakresie umozliwiajacym kierowanie robotami objetymi przedmiotem zamówienia. c) min. jedna osoba (kierownik robót) posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych w zakresie umozliwiajacym kierowanie robotami objetymi przedmiotem zamówienia. d) min. jedna osoba (kierownik robót) posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie umozliwiajacym kierowanie robotami objetymi przedmiotem zamówienia. 7.1. Wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia podlega Wykonawca, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okolicznosci, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp 7.2. Zamawiajacy przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 109 ust 1 pkt 1, 4, 5, 7-10 ustawy Pzp 7.7. Wykonawca podlega wykluczeniu takze w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego. 7.14. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje równiez na podstawie art. 5k Rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014), w brzmieniu nadanym Rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz.U. L 111 z 8.4.2022). Léase: Zamawiajacy informuje, iz na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp moze najpierw dokonac badania i oceny ofert, a nastepnie dokonac kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zostala najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spelniania warunków w udzialu w postepowaniu. 6.1. O udzielenie zamówienia moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy spelniaja warunki udzialu w postepowaniu dotyczace: postepowaniu 6.1.1. zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym; Zamawiajacy nie okresla warunku w ww. zakresie. 6.1.2. uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisów; Zamawiajacy nie okresla warunku w ww. zakresie. 6.1.3. uprawnien sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Zamawiajacy nie okresla warunku w ww. zakresie 6.1.4. zdolnosci technicznej lub zawodowej w zakresie: Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku: 1) Wykonawca winien wykazac, ze wykonal nale
Expediente
IZ.273.14.2022
Entidad
Powiat Bilgorajski reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Bilgoraju
Pais
POLONIA (PL)
Lugar
BILGORAJ
Fechas
Publicación 16/09/2022
Vencimiento 06/10/2022
Acceso a la publicacion
Contacto
www.bilgorajski.pl
zamowienia@bilgorajski.pl
Clasificadores

Trabajos de construcción

Trabajos de alicatado de paredes

Trabajos de construcción de armaduras para cubiertas

Trabajos de instalación sanitaria y de colocación de tuberías de desagüe

Trabajos de construcción de redes de calefacción urbana

Trabajos de tendido de cañerías de agua

Otros trabajos de instalación eléctrica

Trabajos de estudio del suelo

Trabajos de construcción de inmuebles

Trabajos de enlucido

Trabajos de demolición de inmuebles y movimiento de tierras

Trabajos de instalación de carpintería de madera

Estructuras de hormigón armado

Trabajos de revestimiento de suelos y paredes

Trabajos de preparación del terreno

Trabajos de paisajismo

Otros trabajos de acabado de edificios

Trabajos de pintura y acristalamiento

Trabajos de construcción de estacionamientos

Trabajos de instalación de cableado y accesorios eléctricos

Trabajos de pavimentación y asfaltado

Trabajos de tendido de cañerías de desagüe

Trabajos de construcción de inmuebles multifuncionales

Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil

Instalación de paredes divisorias

Trabajos de construcción de instalaciones polideportivas

Trabajos de instalación eléctrica

Trabajos de alicatado

Acabado de edificios

Trabajos de alicatado de suelos

Trabajos de explanación y limpieza del terreno

Obras de estructura

Trabajos de instalación de barandillas, pasamanos y dispositivos de seguridad

Trabajos de instalación de artículos sanitarios

Obras viales

Trabajos de desmantelamiento

Trabajos de instalación en edificios

Trabajos de pavimentación de carreteras

Trabajos de fachada

Trabajos de ordenación del terreno

Trabajos de construcción de carreteras

Instalación de verjas

Trabajos a pie de obra