Datos del contrato

Tipo de contrato
Corrección de errores.
Suministros
Objeto
CORRECCIÓN / ACTUALIZACIÓN: Dostawy drobiu i podrob. drobiowych, miesa wieprzowego, wolowego, podrob. wolowych i wieprzowych, dziczyzny, wedlin drobiowych, wyrob. garmazeryjnych drobiowych, wedlin i wyrob. podrob. wieprz. i wol. / VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio originalNúmero de apartado: III.1.1Lote nº: Zdolnosc do prowadzenia dzialalnosci zawodowej, w tym wymogi zwiazane z wpisem do rejestru zawodowegLocalización del texto que se va a modificar: Wykaz i krótki opis warunków:En lugar de: Z powodu ograniczenia liczby znaków w poszczególnych polach formularza Ogloszenia o zamówieniu w pkt III.1.1, III.1.2, III.1.3 i III.2.2 zamieszczone zostaly informacje dotyczace podstaw wykluczenia, warunków udzialu w niniejszym postepowaniu, a takze inne istotne informacje dot. postepowania. O udzielenie zamówienia moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy nie podlegaja wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Ponadto, o udzielnie zamówienia moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy nie podlegaja wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U.2022.835 ze zmianami) – szczególy w rozdziale VII SWZ. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiajacy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawce, którego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niz 10 dni, aktualnych na dzien zlozenia nastepujacych podmiotowych srodków dowodowych: 1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczacej orzeczenia zakazu ubiegania sie o zamówienie publiczne tytulem srodka karnego – sporzadzonej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem; 2. oswiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2021.275 t.j.), z innym Wykonawca, który zlozyl odrebna oferte, albo oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty niezaleznie od innego Wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitalowej (wzór dokumentu stanowi zalacznik nr 3 do SWZ); 3. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporzadzonych nie wczesniej niz 3 miesiace przed jej zlozeniem jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji; 4. oswiadczenia Wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy – w Dokumencie JEDZ stanowiacym zalacznik nr 2 do SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez Zamawiajacego, o których mowa w: — 4.a art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, — 4.b art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczacych orzeczenia zakazu ubiegania sie o zamówienie publiczne tytulem srodka zapobiegawczego, — 4.c art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczacych zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia majacego na celu zaklócenie konkurencji, — 4.d art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, (wzór dokumentu stanowi zalacznik nr 4 do SWZ); 5. Oswiadczenia Wykonawcy, ze nie zachodza w stosunku do niego przeslanki wykluczenia z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U.2022.835 ze zmianami) (wzór dokumentu stanowi zalacznik nr 5 do SWZ). Léase: Z powodu ograniczenia liczby znaków w poszczególnych polach formularza Ogloszenia o zamówieniu w pkt III.1.1, III.1.2 i III.1.3 zamieszczone zostaly informacje dotyczace podstaw wykluczenia, warunków udzialu w niniejszym postepowaniu, a takze inne istotne informacje dot. postepowania. O udzielenie zamówienia moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy nie podlegaja wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Ponadto, o udzielnie zamówienia moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy nie podlegaja wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U.2022.835 ze zmianami) oraz na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany r
Expediente
O.271.1.7.2022
Entidad
Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego NIWA
Pais
POLONIA (PL)
Lugar
KOLOBRZEG
Fechas
Publicación 31/08/2022
Vencimiento 22/09/2022
Acceso a la publicacion
Clasificadores

Carnes diversas

Embutidos

Morcillas y otros embutidos de sangre

Paté

Productos de charcutería

Productos de volatería

Embutidos de carne de ave

Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines

Carne de cerdo

Caza

Aves de corral

Carne de bovino

Despojos

Contratos relacionados