Datos del contrato

Tipo de contrato
Corrección de errores.
Suministros
Objeto
CORRECCIÓN / ACTUALIZACIÓN: Furnizare alimente / VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio originalNúmero de apartado: III.1.1)Localización del texto que se va a modificar: III 1 1 bEn lugar de: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în condi?iile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii precum sifaptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activita?ile care fac obiectul contractului.Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerin?ei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor.Toate actele trimise în alte limbi, decât cea româna, se vor depune in traducere autorizata. Vor fi luate in considerare doar documentele depuse in limba româna.Aceste documente pot fi:1.Certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertan?ilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta.Informa?iile din certificatul constatator trebuie sa fie REALE/ACTUALE LA DATA PREZENTARII ACESTUIA.Cerin?a se aplica inclusiv pentru subcontractan?i care completeaza informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui DUAE distinct.2.Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatii - Implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP (ISO 22000) conform art. 5 din Hotararea nr. 924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentruigiena produselor alimentare.3.Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii - sau alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei, spre exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitate procedurata, etc. similare cu celeprevazute drept conditii pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001.Toate actele trimise în alte limbi, decât cea româna, se vor depune in traducere autorizata. Vor fi luate in considerare doar documentele depuse in limba româna.În cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legisla?ia aplicabila în ?ara de reziden?a, urmând sa fie prezentat la solicitarea autorita?ii contractante doar de la ofertan?ii clasa?i pe primele cinci locuri la finalizarea evaluarii ofertelor. Léase: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în condi?iile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii precum sifaptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activita?ile care fac obiectul contractului.Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerin?ei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor.Toate actele trimise în alte limbi, decât cea româna, se vor depune in traducere autorizata. Vor fi luate in considerare doar documentele depuse in limba româna.Aceste documente pot fi:1.Certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertan?ilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta.Informa?iile din certificatul constatator trebuie sa fie REALE/ACTUALE LA DATA PREZENTARII ACESTUIA.Cerin?a se aplica inclusiv pentru subcontractan?i care completeaza informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui DUAE distinct, raportat la activitatea lor.Toate actele trimise în alte limbi, decât cea româna, se vor depune in traducere autorizata. Vor fi luate in considerare doar documentele depuse in limba româna.În cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legisla?ia aplicabila în ?ara de reziden?a, urmând sa fie prezentat la solicitarea autorita?ii contractante doar de la ofertan?ii clasa?i pe primele cinci locuri la finalizarea evaluarii ofertelor. Número de apartado: VI.3En lugar de: 1. Modalitatea de departajare a eventualelor oferte cu preturi egale se va realiza prin reofertare. Autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noipreturi.Pre?ul reofertat nu poate fi îmbunata?it decât pâna la nivelul pre?ului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior. În cazul în care comisia de evaluare constata ca au fost depuse oferte admisibile cu pre?uri unitare egale la ofertan?ii clasa?i pe primul loc, autoritateacontractanta va solicita reofertarea pre?urilor, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului al carei noua propunere financiara, are pre?ul cel mai scazut. În cazul reofertarii, pre?ul unitare poate fi ofertat numai cu doua zecimale. În cazul în care dupa reofertare pentru ofertele clasate pe primul loc pre?urile unitare sunt iara?i egale, autoritatea contractanta va respinge ofertele respective, ca inacceptabile,devenind
Expediente
5/4245305/2022
Entidad
Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc
Pais
RUMANÍA (RO)
Lugar
MIERCUREA CIUC
Fechas
Publicación 16/08/2022
Vencimiento 05/09/2022
Acceso a la publicacion
Contacto
www.spitalmciuc.ro
achzitiipubl@spitalmciuc.ro