Datos del contrato

Tipo de contrato
Corrección de errores.
Obras
Objeto
CORRECCIÓN / ACTUALIZACIÓN: VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio originalNúmero de apartado: IV.2.7Localización del texto que se va a modificar: Informacje o osobach upowaznionych i procedurze otwarcia: (IV.2.7) Warunki otwarcia ofert)En lugar de: Otwarcie ofert nastapi w dniu 04.08.2022, o godzinie 11:30 Otwarcie ofert nastepuje poprzez uzycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostepnego po zalogowaniu w zakladce Deszyfrowanie na miniPortalu i nastepuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. Do otwarcia ofert w imieniu zamawiajacego upowaznienie sa powolani czlonkowie komisji przetargowej. Léase: Otwarcie ofert nastapi w dniu 09.08.2022, o godzinie 11:30 Otwarcie ofert nastepuje poprzez uzycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostepnego po zalogowaniu w zakladce Deszyfrowanie na miniPortalu i nastepuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. Do otwarcia ofert w imieniu zamawiajacego upowaznienie sa powolani czlonkowie komisji przetargowej. Número de apartado: IV.2.7Localización del texto que se va a modificar: Data i czas lokalny (IV.2.7) Warunki otwarcia ofert)En lugar de: Fecha: 04/08/2022Hora local: 11:30Léase: Fecha: 09/08/2022Hora local: 11:30Número de apartado: IV.2.2Localización del texto que se va a modificar: Data i czas lokalny (IV.2.2) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu)En lugar de: Fecha: 04/08/2022Hora local: 11:00Léase: Fecha: 09/08/2022Hora local: 11:00Número de apartado: II.2.4Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)En lugar de: Czesc 2 zadania pn. „Adaptacja budynku Slodowni i modernizacja Domu Ksiazecego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycja multimedialna na Zamku Piastowskim w Raciborzu, czesc 2 - wykonanie ekspozycji multimedialnej w budynku Slodowni i aranzacji wnetrz Domu Ksiazecego – wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych, uslug oraz dostaw wyposazenia”, polega na: 1) wykonaniu dokumentacji projektowej i projektu wykonawczego wystawy dla czesci 2 zadania, w oparciu o Program funkcjonalno – uzytkowy 2 pn. „Adaptacja budynku Slodowni i modernizacja Domu Ksiazecego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycja multimedialna na Zamku Piastowskim w Raciborzu, z lutego 2022 r. wraz z zalacznikami zwanym dalej „PFU 2” oraz pozostale dokumenty dolaczone do SWZ, poprzedzonej konsultacjami i uzgodnieniami z Zamawiajacym, wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych opinii, uzgodnien projektowych i zgód (w tym decyzji Slaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach) w zakresie wynikajacym z przepisów, 2) uzyskaniu pozwolenia na budowe od organu administracji architektoniczno-budowlanej, 3) wykonaniu robót budowlanych i uslug czesci 2 adaptacji budynku Slodowni oraz modernizacji wnetrz Domu Ksiazecego w oparciu o opracowana, odebrana i zatwierdzona dokumentacje projektowa i projekt wykonawczy wystawy, zgodnie z warunkami umowy oraz pozostalymi dokumentami zalaczonymi do SWZ, 4) w imieniu Zamawiajacego zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy lub uzyskanie decyzji o oddaniu do uzytkowania obiektu budowlanego, 5) przygotowanie i realizacja filmów (preprodukcja, produkcja, postprodukcja) zgodnie z Projektem koncepcyjnym wystawy w budynku Slodowni, Specyfikacja techniczna uslug, zgodnie z warunkami umowy, 6) zakup, dostawe i montaz wyposazenia dla adaptacji budynku Slodowni oraz modernizacji Domu Ksiazecego zgodnie z Projektem koncepcyjnym, „Widowiskiem multimedialnym w Domu Ksiazecym”, „Specyfikacja techniczna dostaw wyposazenia – sprzetu”, „Specyfikacja ilosciowa dostaw wraz z wymaganiami”, „Specyfikacja techniczna dostaw wyposazenia – mebli” oraz projektem wykonawczym wystawy, zgodnie z warunkami umowy. (...) Léase: Czesc 1 zadania pn., polega na: 1) wykonaniu dokumentacji projektowej dla czesci 1 zadania, w oparciu o Program funkcjonalno – uzytkowy 1 pn. „Adaptacja budynku Slodowni i modernizacja Domu Ksiazecego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycja multimedialna na Zamku Piastowskim w Raciborzu, z marca 2022 r., zwanym dalej „PFU 1” oraz pozostale dokumenty dolaczone do SWZ, poprzedzonej konsultacjami i uzgodnieniami z Zamawiajacym, wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych opinii, uzgodnien projektowych i zgód (w tym decyzji Slaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach) w zakresie wynikajacym z przepisów, 2) uzyskaniu pozwolenia na budowe od organu administracji architektoniczno-budowlanej, 3) wykonaniu robót budowlanych czesci 1 adaptacji budynku Slodowni oraz modernizacji wnetrz Domu Ksiazecego w oparciu o opracowana, odebrana i zatwierdzona dokumentacje projektowa zgodnie z warunkami umowy oraz pozostalymi dokumentami zalaczonymi do SWZ, 4) w imieniu Zamawiajacego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy lub uzyskanie decyzji o oddaniu do uzytkowania obiektu budowlanego, 5) zakupie, dostawie i montazu wyposazenia zgodnie ze „Specyfikacja techniczna dostaw wyposazenia restauracji, rozdzielni i p
Expediente
OR.VII.272.07.2022
Entidad
POWIAT RACIBORSKI (REGON 276255111)
Pais
POLONIA (PL)
Lugar
RACIBÓRZ
Fechas
Publicación 29/07/2022
Vencimiento 09/08/2022
Acceso a la publicacion
Contacto
www.powiatraciborski.pl
przetagi@powiatraciborski.pl