Datos del contrato

Tipo de contrato
Corrección de errores.
Suministros
Objeto
CORRECCIÓN / ACTUALIZACIÓN: Dostawa produktów leczniczych, plynów infuzyjnych, preparatów do zywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz srodków kontrastowych na potrzeby Klinik SPSK-2 PUM. / VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio originalNúmero de apartado: VI.3Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe:En lugar de: 1.4 PRZEDMIOTOWE SRODKI DOWODOWE : 1) Oswiadczenia Wykonawcy, ze : a) oferowane produkty stanowia produkty lecznicze w kazdej pozycji, której dotycza, posiadaja: Swiadectwo Rejestracji Produktu Leczniczego, numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu oraz Charakterystyke Produktu Leczniczego (dokument zatwierdzony przez Prezesa Urzedu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) - dotyczy produktów leczniczych; b) oferowane produkty w kazdej pozycji, której dotycza stanowia wyroby medyczne w rozumieniu Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06) c) oferowane produkty w kazdej pozycji, której dotycza stanowia suplement diety i zostala dochowana wobec nich procedura powiadomienia Glównego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z art. 29-32 ustawy o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia. d) oferowane produkty w kazdej pozycji, której dotycza stanowia zywnosc medyczna i zostala dochowana wobec nich procedura powiadomienia Glównego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z art. 29-32 ustawy o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia . e) oferowane produkty w kazdej pozycji, której dotycza stanowia substancje recepturowe, które stanowia produkty lecznicze i zostaly dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawa Prawo Farmaceutyczne 2) Kopia aktualnego dopuszczenia do obrotu Magnesium sulfuricum * wydanego przez MZ (jezeli produkt z zadania nr 37 jest dostepny na czasowe dopuszczenie). Jezeli wykonawca nie zlozy przedmiotowych srodków dowodowych lub zlozone przedmiotowe srodki dowodowe sa niekompletne, zamawiajacy wezwie do ich zlozenia lub uzupelnienia w wyznaczonym terminie. Léase: 1.4 PRZEDMIOTOWE SRODKI DOWODOWE : 1) Oswiadczenia Wykonawcy, ze : a) oferowane produkty stanowia produkty lecznicze w kazdej pozycji, której dotycza, posiadaja: Swiadectwo Rejestracji Produktu Leczniczego, numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu oraz Charakterystyke Produktu Leczniczego (dokument zatwierdzony przez Prezesa Urzedu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) - dotyczy produktów leczniczych; b) oferowane produkty w kazdej pozycji, której dotycza stanowia wyroby medyczne w rozumieniu Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06) c) oferowane produkty w kazdej pozycji, której dotycza stanowia suplement diety i zostala dochowana wobec nich procedura powiadomienia Glównego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z art. 29-32 ustawy o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia. d) oferowane produkty w kazdej pozycji, której dotycza stanowia zywnosc medyczna i zostala dochowana wobec nich procedura powiadomienia Glównego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z art. 29-32 ustawy o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia . e) oferowane produkty w kazdej pozycji, której dotycza stanowia substancje recepturowe, które zostaly dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawa Prawo Farmaceutyczne. 2) Kopia aktualnego dopuszczenia do obrotu dla produktów dostepnych na jednorazowe pozwolenie wydane przez MZ (w sytuacji jesli aktualnie tylko takie produkty sa dostepne na rynku). Jezeli wykonawca nie zlozy przedmiotowych srodków dowodowych lub zlozone przedmiotowe srodki dowodowe sa niekompletne, zamawiajacy wezwie do ich zlozenia lub uzupelnienia w wyznaczonym terminie. Número de apartado: II.2.7Lote nº: 46En lugar de: Okres obowiazywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiacach: 24 Léase: Okres obowiazywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Okres w miesiacach: od dnia podpisania do 31.12.2022 r. Número de apartado: IV.2.2Localización del texto que se va a modificar: Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialuEn lugar de: Fecha: 14/06/2022Hora local: 10:00Léase: Fecha: 15/06/2022Hora local: 10:00Número de apartado: IV.2.6Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany ofertaEn lugar de: Fecha: 11/09/2022Léase: Fecha: 12/09/2022Número de apartado: IV.2.7Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofertEn lugar de: Fecha: 14/06/2022Hora local: 10:30Léase: Fecha: 15/06/2022Hora local: 10:30
Expediente
ZP/220/27/22
Entidad
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
Pais
POLONIA (PL)
Lugar
SZCZECIN
Fechas
Publicación 31/05/2022
Vencimiento 15/06/2022
Acceso a la publicacion
Contratos relacionados