Datos del contrato

Tipo de contrato
Corrección de errores.
Obras
Objeto
CORRECCIÓN / ACTUALIZACIÓN: Rozbudowa (modernizacja) PSZOK-u przy ulicy Zaopusta 70 w Katowicach / VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio originalNúmero de apartado: III.2.2En lugar de: 2. Zamawiajacy wykluczy z postepowania Wykonawców, wobec których zachodza podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 i 5 ustawy Pzp oraz Zamawiajacy wykluczy z postepowania Wykonawców, wobec których zachodza podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego. Léase: 2. Zamawiajacy wykluczy z postepowania Wykonawców, wobec których zachodza podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 i 5 ustawy Pzp oraz Zamawiajacy wykluczy z postepowania Wykonawców, wobec których zachodza podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego oraz w art. 5k rozporzadzenia Rady UE 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., dotyczacego srodków ograniczajacych, w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady UE 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Número de apartado: VI.3En lugar de: 2. Wykonawca dolacza do oferty oswiadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania oraz spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale III SWZ, skladanym na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanego dalej JEDZ), sporzadzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza okreslonego w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiajacym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz.UE L 3 z 06.01.2016r., str. 16). Oswiadczenie stanowi dowód potwierdzajacy brak podstaw wykluczenia oraz spelnianie warunków udzialu w postepowaniu na dzien skladania ofert, tymczasowo zastepujacy wymagane przez Zamawiajacego podmiotowe srodki dowodowe, wskazane w SWZ. JEDZ sklada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Léase: 2. Wykonawca dolacza do oferty oswiadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania oraz spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale III SWZ, skladanym na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanego dalej JEDZ), sporzadzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza okreslonego w rozporzadzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiajacym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz.UE L 3 z 06.01.2016r., str. 16) wg wzoru okreslonego w Zalaczniku nr 3 do SWZ wraz z oswiadczeniem w zakresie art. 5k rozporzadzenia Rady UE 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady UE 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r., sporzadzonym wg wzoru okreslonego w Zalaczniku nr 9 do SWZ. Oswiadczenia stanowia dowód potwierdzajacy brak podstaw wykluczenia oraz spelnianie warunków udzialu w postepowaniu na dzien skladania ofert, tymczasowo zastepujace wymagane przez Zamawiajacego podmiotowe srodki dowodowe, wskazane w SWZ. Ww. oswiadczenia sklada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Número de apartado: III.1.1En lugar de: 6) oswiadczenia Wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez Zamawiajacego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczacych orzeczenia zakazu ubiegania sie o zamówienie publiczne tytulem srodka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczacych zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia majacego na celu zaklócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnosnie do naruszenia obowiazków dotyczacych platnosci podatków i oplat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170, ze zm.), f) art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp Léase: 6) oswiadczenia Wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez Zamawiajacego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, b) ar
Expediente
PN/04/2022
Entidad
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Pais
POLONIA (PL)
Lugar
KATOWICE
Fechas
Publicación 24/05/2022
Vencimiento 13/06/2022
Contacto
www.mpgk.com.pl
wojciech.lagon@mpgk.com.pl