Datos del contrato

Tipo de contrato
Corrección de errores.
Suministros
Objeto
CORRECCIÓN / ACTUALIZACIÓN: VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio originalNúmero de apartado: II.1.4Localización del texto que se va a modificar: Krótki opisEn lugar de: Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp.1. Przedmiotem zamówienia sa dostawy produktów leczniczych i innych wedlug ponizszych czesci: Zadanie 1 - Zadanie 108. 2. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia ww. czesci zostal wykazany i opisany w „Formularzu cenowym” (zalacznik nr 2) oraz we Wzorze umowy I (zalacznik nr 3) oraz Wzorze umowy II – dzierzawa (zalacznik nr 3 a, dotyczy Zadania 16) stanowiacym integralna czesc Specyfikacji Warunków Zamówienia. W przypadku zaistnienia podstaw do powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zobowiazuje sie do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (zalacznik nr 9 do SWZ). 3. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawieraja wzory umów, stanowiace integralna czesc SWZ. Szacunkowa wartosc przedmiotu zamówienia bez prawa opcji 15 721 918,37 PLN. W sekcji II.1.5. ogloszenia podano szacunkowa calkowita wartosc z uwzglednieniem prawa opcji. Léase: Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp.1. Przedmiotem zamówienia sa dostawy produktów leczniczych i innych wedlug ponizszych czesci: Zadanie 1 - Zadanie 108. 2. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia ww. czesci zostal wykazany i opisany w „Formularzu cenowym” (zalacznik nr 2) oraz we Wzorze umowy I (zalacznik nr 3) oraz Wzorze umowy II – dzierzawa (zalacznik nr 3 a, dotyczy Zadania 16) stanowiacym integralna czesc Specyfikacji Warunków Zamówienia. W przypadku zaistnienia podstaw do powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zobowiazuje sie do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (zalacznik nr 9 do SWZ). 3. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawieraja wzory umów, stanowiace integralna czesc SWZ. Szacunkowa wartosc przedmiotu zamówienia bez prawa opcji 15 720 321,37 PLN. W sekcji II.1.5. ogloszenia podano szacunkowa calkowita wartosc z uwzglednieniem prawa opcji. Número de apartado: II.1.5Localización del texto que se va a modificar: Szacunkowa calkowita wartoscEn lugar de: Wartosc bez VAT: 25 148 602.17 PLN Léase: Wartosc bez VAT: 25 146 046.97 PLN Número de apartado: II.2.4Lote nº: 27Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówieniaEn lugar de: Przedmiotem zamówienia sa dostawy produktów leczniczych i innych. Ww. czesc przedmiotu zamówienia zostala wykazana i opisana w „Formularzu cenowym” stanowiacym integralna czesc Specyfikacji Warunków Zamówienia - Czesc nr 27 (10 pozycji). Léase: Przedmiotem zamówienia sa dostawy produktów leczniczych i innych. Ww. czesc przedmiotu zamówienia zostala wykazana i opisana w „Formularzu cenowym” stanowiacym integralna czesc Specyfikacji Warunków Zamówienia - Czesc nr 27 (9 pozycji). Número de apartado: II.2.6Lote nº: 27Localización del texto que se va a modificar: Szacunkowa wartoscEn lugar de: Wartosc bez VAT: 89 760.83 PLN Léase: Wartosc bez VAT: 87 205.63 PLN Número de apartado: II.2.14Lote nº: 27Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkoweEn lugar de: Wadium nie wymagane. Wykonawca jest zwiazany oferta przez okres 90 dni od dnia uplywu terminu skladania ofert. Przed wszczeciem postepowania nie przeprowadzono wstepnych konsultacji rynkowych. Calkowita wartosc zamówienia dla Zadania 27 wykazana w poz. II.2.6) uwzglednia _prawo opcji_, wartosc szacunkowa bez _prawa opcji_ 56 100.46 PLN. Léase: Wadium nie wymagane. Wykonawca jest zwiazany oferta przez okres 90 dni od dnia uplywu terminu skladania ofert. Przed wszczeciem postepowania nie przeprowadzono wstepnych konsultacji rynkowych. Calkowita wartosc zamówienia dla Zadania 27 wykazana w poz. II.2.6) uwzglednia _prawo opcji_, wartosc szacunkowa bez _prawa opcji_ 54 503.46 PLN. Número de apartado: III.1.2Localización del texto que se va a modificar: Sytuacja ekonomiczna i finansowaEn lugar de: INFORMACJE DODATKOWE: (...) b) aktualne na dzien skladania ofert oswiad.potw., ze oferowane produkty lecznicze, w rozumieniu Ustawy Prawo farmaceutyczne sa dopusz.do obrotu i stosow.na terenie RP – dotyczy wszystkich Zad.za wyjatkiem : Zad.16 poz.2, Zad.44 poz.13, Zad.86 poz.14, Zad.87 poz. 1,3,4,5, Zad.88, Zad.91,Zad.92, Zad.94, Zad.96, Zad.98, Zad.100, Zad.103, Zad.107 zgodnie z zal. nr 6 do SWZ; c) aktualne na dzien skla.ofert oswiadczenie potwierdzajace, ze oferowane prod.lecznicze sa dop. do obrotu na terenie kraju, z którego sa sprowadzane – dotyczy Zad.91, Zad.107 zgod.z zal. nr 7 do SWZ, Léase: INFORMACJE DODATKOWE: (...) b) aktualne na dzien skladania ofert oswiadczenie potwierdzajace, ze oferowane produkty lecznicze, w rozumieniu Ustawy Prawo farmaceutyczne sa dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP – dotyczy wszystkich Zadan za wyjatkiem : Zadania 16 poz.2, Zadania 44 poz.13, Zadania 47 poz
Expediente
EZ/825/104/21
Entidad
Dolnoslaski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Pais
POLONIA (PL)
Lugar
WROCLAW
Fechas
Publicación 23/05/2022
Vencimiento 03/06/2022
Acceso a la publicacion
Contacto
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl
zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl
Clasificadores

Miorrelajantes

Antisueros

Antihelmínticos

Corticoesteroides para uso sistémico

Soluciones de glucosa

Kits para administración

Antihistamínicos para empleo sistémico

Psicolépticos

Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores

Medicamentos usados en dermatología

Fluidos intravenosos

Antiepilépticos

Medicamentos para el aparato respiratorio

Emolientes y protectores

Betabloqueadores

Vitaminas

Medicamentos para la sangre y para los órganos hematopoyéticos

Productos farmacéuticos

Medicamentos contra los trastornos producidos por la hiperacidez

Medicamentos para el aparato cardiovascular

Terapia tiroidea

Agentes antineoplásicos

Hipotensores

Antihemorrágicos

Inmunosupresores

Antidiabéticos

Antidiarreicos, antiinflamatorios y antiinfecciosos intestinales

Laxantes

Vasoprotectores

Bloqueadores de los canales de calcio

Soluciones de nutrición parenteral

Antigotosos

Sustitutos del plasma y soluciones para infusión

Medicamentos para el sistema nervioso

Medicamentos usados en oftalmología

Corticosteroides usados en dermatología y en preparados dermatológicos

Suplementos minerales

Antitrombóticos

Preparados hormonales sistémicos, excluidas las hormonas sexuales

Medicamentos para el sistema genitourinario y hormonas sexuales

Medicamentos que actúan sobre el sistema renina-angiotensina

Analgésicos

Inmunoglobulinas

Medicamentos contra los trastornos gastrointestinales funcionales

Vacunas

Ectoparasiticidas, incluidos los escabicidas, insecticidas y repelentes

Insulina

Soluciones para infusiones

Productos antiparasitarios, insecticidas y repelentes

Soluciones medicinales

Todos los demás productos terapéuticos

Anestésicos

Medios de diagnóstico

Antisépticos y desinfectantes

Antibacterianos para uso sistémico

Medicamentos diversos

Medicamentos para la tos y el resfriado

Diuréticos

Medicamentos usados en cardioterapia

Antiparkinsonianos

Contratos relacionados