Datos del contrato

Tipo de contrato
Corrección de errores.
Suministros
Objeto
CORRECCIÓN / ACTUALIZACIÓN: Zakup wyposazenia pracowni ksztalcenia zawodowego (sprzet informatyczny, sprzet specjalistyczny, meble) Zespolu Szkól Rolniczych oraz Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Srodzie Wlkp. / Numer referencyjny: Z 62/41514 / VII.1.2)Tekst, który nalezy poprawic w pierwotnym ogloszeniuNumer sekcji: VI.3Zamiast: 1.Zamawiajacy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawce, którego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niz 10 dni: a)aktualnych na dzien zlozenia podmiotowych srodków dowodowych sluzacych potwierdzeniu spelnienia warunków udzialu w postepowaniu, tj.: dla Pakietów 1-13: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku swiadczen powtarzajacych sie lub ciaglych równiez wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostaly wykonane lub sa wykonywane, oraz zalaczeniem dowodów okreslajacych, czy te dostawy zostaly wykonane lub sa wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o których mowa, sa referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostaly wykonane, a w przypadku swiadczen powtarzajacych sie lub ciaglych sa wykonywane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac tych dokumentów - oswiadczenie wykonawcy; w przypadku swiadczen powtarzajacych sie lub ciaglych nadal wykonywanych referencje badz inne dokumenty potwierdzajace ich nalezyte wykonywanie powinny byc wystawione w okresie ostatnich 3 miesiecy; b)aktualnych na dzien zlozenia podmiotowych srodków dowodowych sluzacych potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, tj.: dla Pakietów 1-13: i. oswiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawca, który zlozyl odrebna oferte, oferte czesciowa lub wniosek o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, albo oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty, oferty czesciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitalowej (zalacznik nr 3 czesci III SWZ).; ii. oswiadczenia Wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w jednolitym dokumencie, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania okreslonych w: art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP dotyczacych orzeczenia zakazu ubiegania sie o zamówienie publiczne tytulem srodka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP dotyczacych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia majacego na celu zaklócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP (zalacznik nr 4 czesci III SWZ). 2. Oferte oraz JEDZ sklada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej (art. 63 ust. 1 PZP). 3. W niniejszym postepowaniu komunikacja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa sie przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu uslug droga elektroniczna 4. Srodkiem komunikacji elektronicznej, przy uzyciu którego Zamawiajacy bedzie kontaktowal sie z Wykonawcami jest Platforma Przetargowa Powiatu Sredzkiego: https://powiatsredzki.logintrade.net/rejestracja/ ustawowe.html 5.Komunikacja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami, w tym wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane sa w formie elektronicznej za posrednictwem Platformy Przetargowej. Za date wplywu oswiadczen, wniosków, zawiadomien oraz informacji przyjmuje sie date ich zamieszczenia na Platformie. 6. Wymagania techniczne dotyczace urzadzen informatycznych oraz szczególowe instrukcje dla Wykonawców dotyczace zadawania pytan do postepowania, skladania ofert oraz wysylania korespondencji w prowadzonym postepowaniu dostepne sa na Platformie Przetargowej pod adresem: https://powiatsredzki.logintrade.net/ rejestracja/instrukcje.html 7. Zamawiajacy wyznacza nastepujace osoby do kontaktu z Wykonawcami: Iwone Rutkowska-Krause, Anne Zietek i Anne Ambrozy; e-mail: drogi@powiatsredzki.pl Powinno byc: 1.Zamawiajacy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawce, którego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niz 10 dni: a)aktualnych na dzien zlozenia podmiotowych srodków dowodowych sluzacych potwierdzeniu spelnienia warunków udzialu w postepowaniu, tj.: dla Pakietów 1-13: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku swiadczen powtarzajacych sie lub ciaglych równiez wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostaly wykonane lub sa wykonywane, oraz zalaczeniem dowodów okreslajacych, czy te d
Expediente
247613-2022
Entidad
Powiat Sredzki Slaski (0218)
Pais
POLONIA (PL)
Lugar
SRODA WIELKOPOLSKA
Fechas
Publicación 10/05/2022
Vencimiento 13/05/2022
Acceso a la publicacion
Clasificadores

Máquinas para fresar

"Máquinas de roscar ""terrajar o filetear"""

Sistema de vigilancia por vídeo

Caballetes para rotafolios

Monitores de pantalla táctil

Equipo multimedia

Superordenador

Equipo de datos

Ordenadores portátiles

Herramientas

Prensas hidráulicas

Sistemas de alarma

Barras luminosas

Impresoras para gráficos en color

Partes de lámparas y material de alumbrado

Discos de lanzamiento

Máquinas de contabilidad y cajas registradoras

Gatos para automóviles

Servidores de fichero

Paquetes de software y sistemas de información

Falsos suelos

Caja de distribución por cable

Puestos de trabajo

Equipo de red

Equipo eléctrico de soldadura

Cámaras fotográficas

Equipo y material informático

Investigación, ensayos y simuladores científico-técnicos

Modelos reducidos a escala

Radioteléfonos

Impresoras y trazadores gráficos

Básculas electrónicas y sus accesorios

Paquetes de software de gestión de documentos

Lentes para cámaras fotográficas

Estructuras y partes

Robots industriales

Servidores de ordenador

Mapas

Fuentes de alimentación eléctrica de emergencia

Monitores

Mástiles de antena de radio o de televisión

Conductos para cables

Prensa de imprimir

Equipo de ventilación

Puestos de trabajo para la realización de gráficos

Impresoras láser

Centrales telefónicas

Paquetes de software de gráficos

Tornos

Herramientas electromecánicas de uso manual

Equipo de soldadura

Mobiliario escolar

Grabadores de sonido

Equipo de telemetría y equipo terminal

Pantallas de visualización

Paquetes de software de traducción de lenguas extranjeras

Estanterías de oficina

Máquinas y aparatos para encuadernación

Material electrónico, electromecánico y electrotécnico

Conmutadores telefónicos

Equipo telefónico

"Ordenador ""mainframe"""

Mobiliario y equipo diverso

Paquetes de software de fabricación asistida por ordenador (FAO)

Paquetes de software de gestión de sistemas, almacenamiento y contenido

Elevadores y transportadores

Accesorios para la alimentación de corriente

Ordenadores personales

Equipo fotográfico

Auriculares de casco

Modelos de aeronaves reducidos a escala

Recipientes ligeros

Sistemas y servidores de información

Tableros

Láseres industriales

Máquinas para la elaboración de etiquetas

Lámparas de destello para fotografía

Armarios vitrina

Aparatos de aire acondicionado

Sistema de diseño asistido por ordenador (DAO)

Descodificadores para televisión digital

Proyectores

Servicios de formación

Máquinas herramienta para trabajar metales

Equipo no eléctrico de soldadura

Instrumentos de evaluación o ensayo diversos

Pupitre mezclador

Torno CNC

Componentes de red

Pantallas de proyección

Trazadores gráficos

Juegos de micrófonos y altavoces

Aparatos de fibra óptica

Redes

Analizadores hematológicos

Bancos de trabajo

Juguetes con ruedas

Encaminadores de red

Cámaras de televisión

Equipamiento médico

Material escolar

Material pedagógico

Equipo relacionado con la informática

Etiquetadoras

Estantes

Equipo y cable de telecomunicaciones

Simuladores de entrenamiento

Antenas y reflectores

Máquinas herramienta para acabado de metales