Datos del contrato

Tipo de contrato
Corrección de errores.
Suministros
Objeto
CORRECCIÓN / ACTUALIZACIÓN: Dostawa produktów leczniczych i farmaceutycznych, wyrobów i innych produktów medycznych wraz z dzierzawa pomp infuzyjnych oraz urzadzen do anestezji. / VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio originalNúmero de apartado: VI.3Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe:En lugar de: 1. W postepowaniu moga wziac udzial wylacznie wykonawcy, którzy nie podlegaja wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z pózn. zm.) 2. Zaden z wykonawców wystepujacych wspólnie nie moze podlegac wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z pózn. zm.). 3. Wykaz oswiadczen i dokumentów potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia oraz spelniania warunków udzialu w postepowaniu okresla dokumentacja zamówienia. 4. Instytucja zamawiajaca nie zada wniesienia wadium. Léase: 1. W postepowaniu moga wziac udzial wylacznie wykonawcy, którzy nie podlegaja wykluczeniu z postepowania na podstawie: 1) art. 108 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z pózn. zm.); 2) art. 5k ust. 1 rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1 z pózn. zm.); 3) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 z pózn. zm.), tj.: a) wymienionych w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. i rozporzadzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. albo wpisanych na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy; b) których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzialaniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. i rozporzadzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. albo wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostala wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy; c) których jednostka dominujaca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. i rozporzadzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostal wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy. 2. Zaden z wykonawców wystepujacych wspólnie nie moze podlegac z osobna wykluczeniu z postepowania na podstawie okolicznosci wymienionych w ust. 1. 3. Wykaz oswiadczen i dokumentów potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia oraz spelniania warunków udzialu w postepowaniu okresla dokumentacja zamówienia. 4. Instytucja zamawiajaca nie zada wniesienia wadium. Número de apartado: IV.2.2Localización del texto que se va a modificar: Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialuEn lugar de: Fecha: 10/05/2022Hora local: 10:00Léase: Fecha: 17/05/2022Hora local: 10:00Número de apartado: IV.2.6Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent bedzie zwiazany ofertaEn lugar de: Fecha: 06/09/2022Léase: Fecha: 13/09/2022Número de apartado: IV.2.7Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofertEn lugar de: Fecha: 10/05/2022Hora local: 10:30Léase: Fecha: 17/05/2022Hora local: 10:30
Expediente
4/APTEKA/2022-40/ZP/22
Entidad
Wojskowy Instytut Medyczny
Pais
POLONIA (PL)
Lugar
VARSOVIA
Fechas
Publicación 02/05/2022
Vencimiento 17/05/2022
Acceso a la publicacion
Contratos relacionados