Datos del contrato

Tipo de contrato
Corrección de errores.
Suministros
Objeto
CORRECCIÓN / ACTUALIZACIÓN: Dostawa wyposazenia pracowni zawodowych dla trzech szkól z Powiatu Lubanskiego w ramach projektu „Wsparcie ksztalcenia zawodowego w powiecie lubanskim” / VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio originalNúmero de apartado: II.2.14Lote nº: 1En lugar de: Léase: Wykonawca skladajacy oferte jest zobowiazany wniesc wadium: dla Czesc 1: w wysokosci 38.000,00 zl (slownie: trzydziesci osiem tysiecy zl 00/100); Número de apartado: II.2.14Lote nº: 2En lugar de: Léase: Wykonawca skladajacy oferte jest zobowiazany wniesc wadium: dla Czesc 2: w wysokosci 6.000,00 zl (slownie: szesc tysiecy zl 00/100); Número de apartado: II.2.14Lote nº: 3En lugar de: Léase: Wykonawca skladajacy oferte jest zobowiazany wniesc wadium: dla Czesc 3: w wysokosci 9.500,00 zl (slownie: dziewiec tysiecy piecset zl 00/100); Número de apartado: II.2.14Lote nº: 4En lugar de: Léase: Wykonawca skladajacy oferte jest zobowiazany wniesc wadium: dla Czesc 4: w wysokosci 3.000,00 zl (slownie: trzy tysiace zl 00/100); Número de apartado: II.2.14Lote nº: 5En lugar de: Léase: Wykonawca skladajacy oferte jest zobowiazany wniesc wadium: dla Czesc 5: w wysokosci 1.000,00 zl (slownie: jeden tysiac zl 00/100); Número de apartado: II.2.14Lote nº: 6En lugar de: Léase: Wykonawca skladajacy oferte jest zobowiazany wniesc wadium: dla Czesc 6: w wysokosci 5.500,00 zl (slownie: piec tysiecy piecset zl 00/100). Número de apartado: III.2.2Lote nº: 1,2,3,4,5,6En lugar de: Léase: 1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególnosci ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamówien publicznych 2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz okreslenie warunków zmian, zostalo zawarte w SWZ. Número de apartado: VI.3Lote nº: 1,2,3,4,5,6En lugar de: Léase: 1. Dokumentacja przedmiotowego postepowania dostepna jest na platformie zamówien publicznych SIDASPZP https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/powiat-lubanski1. 2. Zamawiajacy bedzie stosowal procedure, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp (tj. tzw. procedure odwrócona). 3.W przypadku wspólnego ubiegania sie o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ sklada kazdy z Wykonawców. Oswiadczenia te potwierdzaja brak podstaw wykluczenia oraz spelnianie warunków udzialu w postepowaniu w zakresie, w jakim kazdy z Wykonawców wykazuje spelnianie warunków udzialu w postepowaniu. 4. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotów udostepniajacych zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania warunków udzialu w postepowaniu, sklada JEDZ dotyczace takze tych podmiotów w zakresie, w jakim Wykonawca powoluje sie na ich zasoby. 5. W zakresie „czesci IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca moze ograniczyc sie do wypelnienia sekcji alfa, w takim przypadku Wykonawca nie wypelnia zadnej z pozostalych sekcji (A–D) w czesci IV JEDZ. 6. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie Wykonawce, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okolicznosci, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 ustawy Pzp. 7. Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia podmiotowych srodków dowodowych, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1a, 1b, 2, 6 i 7e rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodków dowodowych oraz innych dokumentów lub oswiadczen, jakich moze zadac Zamawiajacy od Wykonawcy. 8. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zobowiazany jest do zlozenia podmiotowych srodków dowodowych, o których mowa w §4 rozporzadzenia, o którym mowa w pkt 7 powyzej. 9. Jezeli Wykonawca polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotów udostepniajacych zasoby zobowiazany jest do zlozenia podmiotowych srodków dowodowych dotyczacych tych podmiotów zgodnie z §5 rozporzadzenia, o którym mowa w pkt 7 powyzej. 10. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosc udzielenia zamówien, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.
Expediente
SR.042.3.10.2020
Entidad
Powiat Lubanski (230821374)
Pais
POLONIA (PL)
Lugar
LUBAN
Fechas
Publicación 13/04/2022
Vencimiento 04/05/2022
Acceso a la publicacion
Clasificadores

Interruptores horarios

Material pedagógico

Herramientas

Sensores eléctricos

Asientos y sillas diversos

Utensilios para cocinar

Instrumentos de medida o control de características físicas

Contadores electrónicos

Hornos de microondas

Partes de cocinas

Reguladores de temperatura

Cámaras fotográficas

Máquinas y aparatos para cortar alimentos

Aparatos domésticos para cocinar o calentar

Accesorios para la alimentación de corriente

Licuadoras

Artículos eléctricos

Equipo de refrigeración

Paquetes de software de dibujo y tratamiento de imágenes

Contactos eléctricos

Retroproyectores

Muebles y equipo de cocina

Impresoras y trazadores gráficos

Aislantes eléctricos

Hornos de cocina

Descodificadores para televisión digital

Componentes electrónicos

Bombas eléctricas

Mesas

Soportes de memoria

Aparatos electrodomésticos

Mapas

Comprobadores de temperatura y humedad

Escritorios y mesas

Aparatos de distribución y control de electricidad

Cubertería

Motores, generadores y transformadores eléctricos

Prensas

Máquinas procesadoras de datos (hardware)

Asadores, placas calentadoras y hornillos

Accesorios para cables

"Máquinas, aparatos, equipo y productos consumibles eléctricos; iluminación"

Sillas

Instrumentos de medida de cantidades

Máquinas y aparatos para empaquetar o envolver

Transductores

Lavavajillas

Procesadores de alimentos

Periféricos

Equipos de soldadura blanda y de soldadura fuerte

Motores (vehículos)

Sistemas y dispositivos de vigilancia y seguridad

Medidores de energía

Cronómetros de tiempos de fabricación

Hierro, plomo, zinc, estaño y cobre

Escáneres para uso informático

Equipo y material informático

Maquinaria para la producción de papel, la impresión y la encuadernación, y sus partes

Batidoras

Transmisores-receptores

Chasis

Cafeteras eléctricas

Instrumentos de cómputo

Máquinas de contabilidad y cajas registradoras

Escritorios

Pizarras de borrado en seco o accesorios

Gatos neumáticos

Pantallas de visualización

Unidades de almacenamiento

Equipo informático diverso

Paquetes de software y sistemas informáticos diversos

Instalación solar

Equipo frigorífico comercial

Equipos de refrigeración y congelación

Calentadores de gas

Servidores

Pizarras blancas y pizarras magnéticas

Archivadores

Instrumentos y aparatos de pesar y balanzas

Mesas para equipo informático

Material de iluminación y lámparas eléctricas

Parrillas

Paquetes de software diversos de conexión en red

Herramientas electromecánicas de uso manual

Contratos relacionados