Datos del contrato

Tipo de contrato
Corrección de errores.
Suministros
Objeto
CORRECCIÓN / ACTUALIZACIÓN: Acord-cadru de furnizare „Diverse alimente” / Numar de referinta: 32209553/2022/1-169 / VII.1.2)Text care urmeaza sa fie corectat în anun?ul originalNumarul sectiunii: III.1.1)Locul textului ce urmeaza sa fie modificat: III 1 1 b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionaleÎn loc de: Cerinta nr.1 : Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice care se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator).AC/EC are obliga?ia completarii formularului de integritate conform art. 5 din Legea 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achizi?ie publica.Numele persoanelor ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, a celor cu putere de reprezentare din partea autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii:1 Geta Bambu-Director2 Costin Viorica-Asistent3 Bîgu Mariana-Administrator Financiar/CFP4 Dominte Gabriela-Administrator Patrimoniu5 Gîfei Gabriel-Administrator Patrimoniu6 Cochior Plescanu Adriana-Membru Consiliul de Administratie7 Ilioi Florentina-Membru Consiliul de Administratie8 Haraga Simona Carmen-Membru Consiliul de Administratie9 Biliuta Olimpia-Membru Consiliul de Administratie10 Stan Gabriela-Membru Consiliul de Administratie11 Simin Dan-Expert Achizitii Publice si expert TehnicCerinta nr.2: Operatorii economici nu trebuie sa se regaseasca în situa?iile prevazute la art. 164,165 ?i 167 din Legea nr.98/2016;Cerinta nr.3:Îndeplinirea obliga?iilor exigibile de plata la bugetul consolidat al statului:• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii ;Pentru respectarea prevederilor art. 165 alin. (2) din Legea 98/2016, în etapa prevazuta la art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016, operatorul economic prezinta pentru sediul principal documente din care sa reiasa neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. (1) iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declara?ie pe propria raspundere privind îndeplinirea obliga?iilor de plata a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor la bugetul general consolidat datorate.• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv ?i a persoanelor împuternicite sa semneze în cadrul procedurii valabile la momentul prezentarii;• Cazierul fiscal al operatorului economic care sa demonstreze ca nu are fapte înscrise în Cazierul Fiscal, referitoare la încalcarea obliga?iilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local pentru sediul social ?i punctele de lucru ?i sediile secundare, buget de stat, etc) , respectiv a obliga?iilor prevazute la art. 165 din Legea 98/2016-valabile la momentul prezentarii;• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;• alte documente edificatoare, dupa caz.Modalitatea de îndeplinire:Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/ 2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I,II ?i III in urma aplicarii criteriului de atribuire in original sau copie certificata pe proprie raspundere pentru conformitate cu originalul, pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice .Nota 1: Autoritatea contractanta exclude din procedura de atribuire orice operator economic care se incadreaza in oricare dintre prevederile art.59,60,164,165 si 167 din Legea 98/2016;Nota 2: In cazul asocierii, criteriile de calificare privind situatia personala vor fi indeplinite de fiecare asociat. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare. Fiecare ofertant are obligatia, in cazul unei asocieri, sa prezinte o data cu DUAE, acordul de aso
Expediente
177239-2022
Entidad
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1
Pais
RUMANÍA (RO)
Lugar
IA?I
Fechas
Publicación 05/04/2022
Vencimiento 13/04/2022
Acceso a la publicacion
Contacto
www.gradinitapp1iasi.ro