Datos del contrato

Tipo de contrato
Concurso.
Servicios
Objeto
Servei de mediació i assessorament preparatori per a la contractació de les assegurances privades de l'Institut Català Internacional per la Pau, així com l'assistència al prenedor de l'assegurança, a l'assegurat o al beneficiari de l'assegurança en els termes previstos al Reial Decret-llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l'àmbit de la contractació pública en determinats sectors; d'assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l'àmbit tributari i de litigis fiscals
Expediente
N-OBERT 1/2020
Pais
ESPAÑA (ES)
Comunidad y provincia
Cataluña.
Fechas
Publicación 29/12/2020
Vencimiento 01/02/2021
Importe
10.800
10.800,00 €
Acceso a la publicacion