Datos del contrato

Tipo de contrato
Corrección de errores.
Suministros
Objeto
CORRECCIÓN DE ERRORES: (OBJETO: Arrendament sense opció de compra de l'equipament sanitari de dues màquines d'anestèsia i dos ecògrafs, i el seu manteniment, per a les dependències de les noves instal·lacions del Centre MQ Reus.). D'acord amb l'article 44.1.a) de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, i en tractar-se d'un contracte amb valor estimat superior a 100.000 euros, i per tant, susceptible de recurs especial en matèria de contractació, s'elimina l'esmena "4. Respecte la la clàusula 31.1 del Plec de clàusules" (pàgina 11 del document d'esmena sobre el Plec de clàusules), relativa al règim de recursos, i es manté el redactat original de la clàusula esmentada. Així mateix, en el cas de discrepàncies en la resta de documents respecte el règim de recursos, preval la clàusula 31.1 original del Plec de clàusules.
Expediente
20200554
Pais
ESPAÑA (ES)
Comunidad y provincia
Cataluña. Tarragona
Fechas
Publicación 02/10/2020
Vencimiento 09/10/2020
Importe
193.046,4
193.046,40 €
Acceso a la publicacion
Clasificadores