Datos del contrato

Tipo de contrato
Corrección de errores.
Suministros
Objeto
L'objecte del contracte és el subministrament, en la modalitat d'arrendament, d'equips de megafonia (en concret, 25 unitats i 1 unitat central) per a la platja del municipi, que el contractista haurà d'instal·lar, en els postes de suport i bases de formigó que l'Ajuntament de Gavà posarà a la seva disposició, un cop produïda la signatura d'acceptació de la resolució d'adjudicació del contracte. El contingut i detall de l'objecte contractual és el que es defineix en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (d'ara endavant PPT). Pel que fa al plànol de les ubicacions dels suports on han d'anar instal·lats els equips de megafonia, consta com a Annex del PPT.
Expediente
MIXT 2-22 (2022/000011704M
Entidad
Ayuntamiento de Gavà
Pais
ESPAÑA (ES)
Comunidad y provincia
Cataluña. Barcelona
Fechas
Publicación 26/05/2022
Vencimiento 30/05/2022
Importe
23.141
23141
Acceso a la publicacion