Datos del contrato

Tipo de contrato
Concurso.
Servicios
Objeto
L'objecte d'aquest contracte és la contractació de serveis d'assistència tècnica per a la col·laboració amb l'òrgan interventor de l'Ajuntament de Berga, de conformitat amb l'Acord marc en la realització de treballs de control intern, en la modalitat d'auditoria pública, de control financer de subvencions i altres treballs de col·laboració inclosos en els plans anuals de control financer.
Expediente
X2020000600.1
Entidad
Ayuntamiento de Berga
Pais
ESPAÑA (ES)
Comunidad y provincia
Cataluña. Barcelona
Fechas
Publicación 26/05/2022
Vencimiento 09/06/2022
Importe
2.700
2700